25.6.08

ERICA LI LUNDQVIST : "KRING KÖNET RÅDER TYSTNAD"

'
'

Erica Li Lundqvist
”Kring könet råder tystnad”
MAKT OCH SEXUALITET MELLAN MÄN I MUSLIMSKA TRADITIONER

Lunds Universitet
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
Islamologi ISU 011, C-uppsats. 2006-05-31
Handledare: Leif Stenberg

INNEHÅLL

1.Inledning
Introduktion till ämnet
Syfte och frågeställning
Metod och material

2.Analytiska begrepp och utgångspunkter
Makt och sexualitet
Familjestrukturer och sociala begränsningar
Könsroller
Källdiskussion

3.Islamska begrepp och homotrender
Hermafroditer, eunucker och icke-män
Språk och uttryck
Manligt/kvinnlig – Aktivt/passivt
Manlig dominans och homosociala samhällen
Prostitution, sodomi och pederasti

4.Homoerotik i islams tradition
Koranen
Hadither
Fiqh
Arabisk poesi

5.Avslutning
Analys och konklusion
Slutord
Litteraturlista

1. Inledning
INTRODUKTION TILL ÄMNET

Och minns Lot som sade till sitt folk: ’Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er? Ni går upptända av lust, till män istället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!’ 1)

Ovanstående citat är hämtat ur Koranen men historien om Lot i Gomorra är även en biblisk berättelse. De sodomitiska handlingar som Lots gäster utsättes för begicks långt innan både Koranen och Bibeln nedtecknats, redan under den tidiga antiken, både i Grekland och i Rom, men det är sexualitet mellan muslimska män i muslimska traditioner som denna uppsats kommer behandla.

En nära vän till mig av irakiskt ursprung berättade för mig när jag nämnde att jag möjligen skulle skriva en uppsats om homosexualitet och islam, om sina barndomsupplevelser i Irak. En av dem handlade om rädslan för att bli sexuellt utnyttjad av äldre män, särskilt av lärare, religiösa ledare och andra auktoriteter. Denna rädsla var enligt honom vanlig bland pojkar i Irak och utnyttjande av detta slag var inte helt ovanligt. Detta fick mig att ändra fokus från homosexualitet som identitetsbegrepp i en modern muslimsk kontext till att vilja undersöka ett beteende som har sitt ursprung i makt och sexualitet. Sexualitet är ett ämne som kan vara känsligt att diskutera, speciellt om man fokuserar på sexuella avvikelser eller perversiteter. Jag tänker inte ta ställning och benämnde de beteenden jag kommer att beskriva som perversiteteter, snarare som avvikelser från det normativa. Det finns även ett stort intresse från min sida att undersöka sexualitetens strukturer och behovsmekanismer. Ämnet makt och sexualitet är brett och det finns därför möjlighet för vidare undersökning och forskning inom ämnet. Vad jag kommer at fokusera på här är förhållandet mellan sexualitet, makt och islam. När jag började studera vad som skrivs och diskuteras om sexuella handlingar mellan män, i en muslimsk kontext, upptäckte jag att det faktiskt finns regler för hur dessa handlingar får lov att utföras. De sexuella handlingarna utförs i tystnad. Tystnaden beror på maktens kontrollmekanismer för vad som avviker från de normativa regler den satt upp. Med tanke på att lagstiftningen förbjuder sodomi, pederasti och andra sexuella avvikelser blir detta faktum än mer intressant då det i mina ögon blir ett sätt att kringgå lagen och hitta kryphål för sina sexuella behov. Att göra dessa uttryck till maktspel och manliga dominanstekniker är ett beteende som jag kommer att undersöka. Titeln *Kring könet råder tystnad” är ett citat från Michel Foucaults Sexualitetens historia (1976) och den kommer att ligga som resonemangsgrund för denna uppsats.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med detta arbete är att undersöka samtalet om sexuella handlingar mellan män i muslimska traditioner och försöka se vad dessa handlingar betyder, socialt, religiöst och kulturellt, samt var de står i relation till allmänna normativa värderingar som grundar sig i familjeliv och andra sociala konstruktioner. Ambitionen är att jämföra kristen borgerlig kultur som ligger till grund för Foucaults resonemang om makt och sexualitet med muslimsk religiös kultur. Kan man hitta kopplingar mellan kulturella yttringar, religiositet och dessa sexuella handlingar? Är dessa sexuella beteenden bundna till en viss kultur? Och vad är det då i kulturen som bidrar till dessa uppfattningar om sexuella uttryck och handlingar? Finns det sociala mönster i form av patriarkala strukturer som påverkar dessa handlingars uttryck och påverkar i såfall de patriarkala mönstren till att sexualitet mellan män blir till ett maktuttryck?

METOD OCH MATERIAL

Jag kommer att se bortom konstruerade begrepp som ”homosexualitet”, ”queer” och ”gay” och istället undersöka diskursen om de faktiska sexuella handlingarna. Jag kommer även att undersöka hur dessa beteenden beskrivs i den religiösa traditionen. Vad säger Koranen och hadither om dessa homoerotiska beteendemönster? Jag ämnar använda mig av både Bernströms korantolkning och Zettersténs mer bokstavliga översättning från 1917 då jag vill ha en större bredd i mina källor. Då jag undersöker hadither som behandlar ämnet avser jag att använda en Internetbaserad hadithkonkordans. Det finns mycket litteratur om homoerotik och manlig sexualitet i muslimsk kontext och litteraturen är mångfacetterad. Då jag antar ett historiskt perspektiv kommer litteratur inifrån den egna muslimska kontexten att användas, till exempel från den arabiska poesin, men även sekundärlitteratur. I avsnittet om eunucker använder jag mig främst av Shaun Marmouns bok Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Society (1991), där Marmoun gjort en omfattande studie av historiska källor gällande eunucker. Marmoun tillsammans med Leila Agmed utgör de enda kvinnliga forskarna och författarna i mitt källmaterial. Annan sekundärlitteratur med ett utifrånperspektiv kommer självklart att finnas med i syfte att ge en mer komplex bild. Jonathan Goldbergs bok Reclaiming Sodom (1994) är en studie i både manlig och kvinnlig sexualitet/homosexualitet med artiklar och material hämtat från en religiös kontext och den försöker hitta alternativa synsätt på den sodomitiska bibliska berättelsen i både islamska och västerländska traditioner. Både Abdelwahab Bouhdibas bok Sexuality in Islam (1998) och Stephen Murray och Will Roscoes Islamic Homosexualities (1997) tar upp sexualitet och homosexualitet utifrån en religiös muslimsk kontext. Jag kommer även att använda mig av Internetbaserade sidor, gay och queer hemsidor samt Wikipedia som uppslagsverk. Jag vill dock uppmärksamma att dessa källor inte kan vara till hundra procent säkra då innehållet regelbundet ändras och byts ut. Wikipedia är ett Internetbaserat fritt uppslagsverk där vem som vill kan bidrag med artiklar. Artiklar kan även ifrågasättas och kritiseras av andra för deras relevans och trovärdighet. Som analytisk utgångspunkt och resonemangsgrund använder jag Michel Foucaults teorier från hans trilogi Sexualitetens historia 2). Foucaults teorier i Sexualitetens historia står inte i någon särskilt vetenskaplig position utan är mer ett undersökande i vilket han efter hand kommer fram till olika sätt att se på det samhälle han vill beskriva. Jag kommer att ha ett avsnitt där jag ger utrymme för källkritik, speciellt mot Foucault. Sist vill jag nämna Klaus Theweleit som med sin bok Mansfantasier (1995) på ett psykoanalytiskt vis undersöker sexualitet och makt i krigets kulturer samt könsuppfostran och våld.

Medveten om skillnader mellan olika länder i den muslimsk-arabiska världen vill jag visa en övergripande bild över ett religiöst dominerat samhälle. Skillnaderna kan bero på hur islamisk lag är tillämpad och hur stort inflytande de koloniala makterna haft i de olika områdena. Hela den arabiska världen har i stort sett varit enad genom religionen och språket men skillnader kan ändå vara stora såväl på lokal nivå som nationell. Olika inriktningar, såsom Sunni och Shia kan ha skilda tolkningar av muslimska traditioner samt att det på lokal nivå kan skilja sig i traditionsbundenhet och yttringar. Mina begränsningar ligger inom den religiösa sfären och med islam som grund för samhällsbildning och regelverk vill jag undersöka ämnet i min uppsats. Begränsningen ligger även i att jag enbart kommer att prata om manlig sexualitet. En anledning är den tydliga manliga dominansen inom islam och en annan att den kvinnliga världen oftast är väldigt sluten och kontrollerad och inte minst då den sexuella kvinnliga världen.

NOTER:
1.Bernström, 7:80-81.
2.Trilogin innehåller banden, i kronologisk ordning, Viljan att veta, Njutningarnas bruk och Omsorgen om sig. Jag kommer att referera till dem som band 1-3.


Fortsätt läs… Uppsatsen finns i sin helhet HÄR!!!


Mer läsning om islam och homosexualitet på denna blogg:
Queer History of Early Islam
How Islam Views Homosexuality

1 comment:

Anonymous said...

Tack för uppsatsen, naturligtvis tack till upphovskvinnan bakom.

Från provinsen...