29.1.08

TRANSMUTATION > BO I. CAVEFORS & PER SVENSSON

'


Bo I. Cavefors / Per Svensson
TRANSMUTATION
en transcendental elektronisk dialog mellan
Per Svensson och Bo Cavefors

6 teckningar av Per Svensson

Firework Edition

Innehåll:
Transmutation / 1.
Transmutation / 2.
Transcendental Androgyn / 3.
Transcendental Androgyn / 4.
Själen, jaget, döden och urkraften / 5.
Provokation / 6.
Provokation / 7.
Provokation / 8.
Provokation / 9.
Provokation / 10.
Interferens / 11.
Interferens / 12.
Interferens / 13.
Interferens / 14.
Laboratorium / 15.
+
Utkommer inom kort.
'

'

THOMAS ANDERBERGS BALLAD
Bo I. Cavefors
THOMAS ANDERBERGS BALLAD

Bok: Thomas Anderberg Här ligger jag. Norstedts 1989.

Den ensamme vandraren är huvudperson i den schweiziske författaren Paul Nizons roman Im Bauch des Wals. Caprichos (Suhrkamp Verlag). Nizon arbetar utifrån ett fotografi med Alberto Giacomettis skulptur Der Marschierer, marscheraren, vandraren.

Som vinjett mellan avsnitten i Thomas Anderbergs roman Här ligger jag finns en svart blomma som symbol ej endast för döden utan även för livskraft och skönhet.

Thomas Anderberg är en ung (1989…) författare som likt den etablerade Paul Nizon (född 1929) behärskar konsten att nyttja språkets poetiska valörer för att i prosans form stringent, tydligt och mångtydigt levandegöra människans inre strider som en del av det yttre skeendet. Hos båda författarna sker detta efter välberäknade kompositionsprinciper, av texter i texten, av att materialet bearbetas på olika plan, i olika tidsrum. Författarnas mästerskap ligger i att i snapshots beskriva människans ensamhet, egenvärdet som individ, att utgångspunkten för tillvaro är att Vara, att kroppens och själens funktioner förvandlas, utvecklas till åldrande och död. Extasen, euforin, kärleken, behöver inte vara självupplevd för att vandra genom författarens öga och bli en del av honom, av den litterära texten. Bakom Anderbergs språk finns en lust och längtan efter människan, en längtan som återskapas bakom stängda dörrar, vid skrivbordet. Som hos Nizon är hos Anderberg varje bokstav en del av ordets innebörd. På så sätt skapas en bild av människans kamp i världen och en bild av världen. Marscheraren är i ständig rörelse, med medvetna steg mot döden. Vägen är självvald.

Thomas Anderberg är en ”ovillig medspelare” – ”det finns ju andra liv” – och mottot han hämtat ur Harry Martinsons Svärmare och harkrank är synnerligen välvalt, att det är ”tid för människa och tala vid människa om det mänskliga”. Just detta gör Anderberg i denna svårmodiga och dödslängtande men samtidigt livsbejakande roman om utanförskap och ensamhet, om längtan efter uppmärksamhet. Jaget i Anderbergs roman är den giacommetianske marscheraren, på väg mot ensamheten bortom horisonten, vägen blir allt smalare, vid döden väntar försoning och nåd.

Prosaiskt sett handlar Thomas Anderbergs roman om en ung man som varit lärare men blivit busschaufför. En kväll bryter han tidtabell och vägroute och för fordonet bort från ”människoakvarierna” till naturen utanför staden, parkerar bussen, vandrar in i skogen och lägger sig ned för att vänta på räddningen eller döden. Det är stoiskt men samtidigt ett förtvivlans rop på uppmärksamhet – ”det finns ju andra liv” – från en man som upptäckt att han kan vidga ”inmutningen utan att för den skull mista kontrollen”.

Dagarna, veckorna, månaderna och åren går. Ingen räddning inom räckhåll. Spaningspådraget finner aldrig rymlingen. Kroppen förmultnar men människan lever i sitt Intet och blir en del av naturen. Insikten om detta ger en ”trummande” känsla, ett ”pirrande i benen” och mellan dem ett ”sugande i naveln och armhålorna” hos busschauffören redan då han planerar för den sista färdens utflyktsmål, dit där han som barn ägnat sig åt svampplockning, där ”grålavan bredde ut sig som bevarad fjolårssnö”.

Romanens Jag sväljer tabletterna, inväntar befrielsen. I dessa sekvenser om tillståndet mellan liv och död visar Anderberg mästerskap. Hans prosa är som en höstkorg fylld med solmogen frukt, av inlevelse och höviskhet, av exakta iakttagelser och impressionistisk ömhet. Sekundsnabbt fångar han det sällsamma ögonblick då insomnandet sker, då människan lämnar livet men fortfarande inte är död, då hon vistas i ”tunneln mellan det som varit och det som väntade”. Anderberg citerar Jacob Böhmes reflexion om ”det yttre livets begynnelse och ände” – det är då, skriver Anderberg, som människan når fram till friheten, ”kyssande gränsen mot luften och rummet”.

Thomas Anderbergs roman handlar om individens längtan efter att bli ”uppkrokad ur gyttjan”, att människan lär sig att låta sig att iaktta vad som sker i hennes närhet och bli en del av den, att se hur en grön lus klättrar ”uppför ett grässtrå några tumslängder från ögat”, hur en mask sugs ner i myllan. Med Harry Martinsonsk upptäckarglädje noterar Anderberg ”en gren där just en grågrön trast lyfte på stjärten och släppte en lort och lättad flög iväg medan lorten föll”. I Anderbergs sköna prosa talas mycket om markens gröda, om insekter och fyrfota djur, om mossa och harsyra, om uppblött mark och om skatungar och om brungrå tofsfåglar. Frågan blir: varför hamnade det dödslängtande Jaget i detta Paradis där det inte hörs några steg, ”inga röster, inte ens några motorer”, bara flugsurr, fågelprat och vindsång i träden? Var det längtan efter att ”stå i centrum”, av vetskap om att rop på hjälp inte når ut från Paradiset, att ledan, en ”stadskvarleva” som ger ”ett slags ordning åt tillvaron”, inte kan undvikas ens när livet förvandlas till mull och aska. Att tillvaron kräver ordning men att i denna tillvaro, i egots nya värld, gäller nya regler, där döpes fåglarna ”efter lätet och fjärilarna efter färg och form”. Människan fortlever i världen även när kroppen är död och förintad. Människan är odödlig. Själen lever som en ”spegel av naturen”, väntar längtansfullt efter ”dagens ljud och färger” och ser otåligt ”solstrålarna sticka ner genom lövverket och peta små hål i stammarnas skuggor, kittla lite färg i ormbunkar, pors och sly, stinga liv i löss och myror och avfyra sländor – grönglänsande fyrverkeripjäser - in i morgonens uttunnade disgardiner” Också i denna tillvaro finns ångest, skräck och smärta, skadeskjutna rådjur. Döden tar sina offer och Jagets kropp förvandlas till en ”blå pösande massa”, till en ”rastplats för maskar och larver”.

Thomas Anderbergs febriga ord om livet och om livet i döden är extatiska, denna märkliga ballad om lycka och död, om kärlek och liv, mynnar ut till en lovsång om människans ensamhet. Med sin utsökt lyriska prosa, med improvisationer som bildar ett pärlband av rapporter om Varats skuggor och dagrar, har Anderberg skapat en dubbelgångare till Giacomettis marscherare, till Nizons vandrande clochard. Det handlar om människan som ställer sig vid sidan av samhället, som söker friheten bortom det som är, bortom det som synes vara verkligheten, som förvandlar sig till ”en spegel av naturen”, som upptäcker att ”genom lövtäcket strilar stjärnljuset ner över marken”.

Thomas Anderbergs roman är en dödens bok, fylld av hopp och glädje.Bild: Alberto Giacometti Homme qui marche, 1947. Kunsthaus Zürich.

Recensionen tidigare publicerad i bl a Sundsvalls Tidning (20.9.1989).Copyright©Bo I. Cavefors 1989, 2008.
'
'

28.1.08

STÜLPNAGEL - TERRORIST I TREDJE RIKET

'
'

Bo I. Cavefors
STÜLPNAGEL – TERRORIST I TREDJE RIKET

När Hitler inser att attentat mot honom den 20 juli 1944 i väsentliga delar organiserats i Paris av överbefälhavaren för det ockuperade Frankrike, generalen Carl-Heinrich von Stülpnagel, fräser Führern till Alfred Jodl och Walter Warlimont: ”Jag kan se hur den där dumskallen sitter i Paris och inte sysslar med annat än att underminera hemmafronten. Det är svinaktigt! Jag ville aldrig ha honom i Paris. Det vet ni…”.

Om denne attentatsman, terrorist med dagens vokabulär, talas det sällan, trots att namnet är känt, ja välkänt. Åtskilliga oppositionsmän under det tredje rikets tid var och är fortfarande kända endast med sina täcknamn. Orsaken till att det kan vara svårt få ett samlat grepp kring oppositionen mot Hitlertyskland beror delvis på dessa anonyma terrorister, men framför allt på motsättningarna mellan å ena sidan officerarna kring Stülpnagel, Ludwig Beck och Claus Schenk von Stauffenberg och civilisterna kring Carl Friedrich Goerdeler och jesuitpatern Alfred Delp.

Stülpnagel var en ”man av gamla skolan”, egensinnig och med en ”kulturprofil” som var förutsättningen för denne konservative generals opposition gentemot den nationalsocialistiska regimen. Carl-Friedrich von Weizsäcker fick 1942 ett brev från Stülpnagel där denne ber honom komma till Paris för att tala om relationen mellan kvantmekanik och filosofen Kant. Stülpnagel personifierade vad Madame de Staël skrev 1810 om den preussiske officerens två ansikten, det militära och det filosofiska.

+

Carl-Heinrich von Stülpnagel föddes 1886 i en brandenburgsk släkt som sedan 1300-talet tjänat Mecklenburg, Pommern och Preussen som soldater och tjänstemän. Fadern var generallöjtnant och mot slutet av karriären kejsarens representant i Frankfurt am Main. Sonen placerades i det berömda Lessing-gymnasiet. Vid examen efter nio års skolgång fick han högsta betyg i grekiska, latin, franska, engelska, tyska, fysik, matematik, botanik, zoologi, historia och litteratur. Senare lärde sig Stülpnagel ryska och italienska. Klassikerna Goethe och Lessing fick ett avgörande inflytande för hans religiösa och stoiska livssyn: han kunde första delen av Goethes Faust utantill.

Som officer upplevde Stülpnagel första världskrigets tragik med Moltkes, Falkenhayns och Hindenburg/Ludendorffs katastrofala strategi. Världens kanske bäst utbildade armé gick mot total katastrof under vintern 1917-1918. Kejsarriket och den i sig märkliga bismarcksta statsformen upplöstes därför att militära och civila ledare inte kunde samordna aktionerna för en ”anständig fred”. Stülpnagel, en i sociala sammanhang ”ensam människa”, med en rojalistiskt konservativ attityd, blev under Weimarrepubliken en sk ”förnuftsrepublikan”, upplevde Friedrich Eberts, Walther Rathenaus och Gustav Stresemanns död som en fruktansvärd katastrof för Tyskland.

+

Det förnedrande Versaillefördraget 1918 provocerade också Stülpnagel till att arbeta för ett framtida industriellt och militärt stark Tyskland. När Ludwig Beck 1933 publicerade den epokgörande handboken Truppenführung var Stülpnagel med sina erfarenheter som infanterist en av medarbetarna. Han tjänstgjorde då i Dresden där ytterligare två av de senare sammansvurna terroristofficerarna placerats, Hans Oster och Friedrich Olbricht.

Maktväxlingen 1933 påverkade starkt filosofsoldaten Stülpnagel. Johannes Gottfried Herder har sagt att ”världens största förändringar har gemomförts av halvt vansinniga” ledare: Stülpnagel såg på nära håll Stalins framfart i Sovjetunionen och förstod redan 1934 att Hitler visade sitt sanna ansikte under den interna NSDAP-konflikt då den homosexuelle Ernst Röhm, som propagerade för en ”permanent revolution”, mördades på Führerns order. Under Kristallnatten skrev Stülpnagel i Notizen zur augenblicklichen militärpolitischen Lage att ”en väpnad konflikt under den närmaste tiden försätter Tyskland i ett läge än mer ogynnsamt än 1914”. John McCloy menar att Stülpnagel på ett tidigt stadium såg nationalsocialismen som ett moraliskt och religiöst olösligt lojalitetsproblem mellan Gud och den världsliga makten.

Under sommaren 1934 ansluter sig till Stülpnagel till andra oppositionella officerare, bl a Kurt Hammerstein-Equord, Erwin von Witzleben och Erich Hoepner och 1937 kontaktas de av två civilister som distanserat sig till regimen, industriministern Hjalmar Schacht och överborgmästaren i Leipzig, Carl Friedrich Goerdeler. Man planerar att fängsla Hitler, men mötet i München mellan diktatorn och Neville Chamberlain, Edouard Daladier och Mussolini gör det hela politiskt omöjligt. Officerarna uppfattar Münchenöverenskommelsen som västmakternas hjälp till Hitler att behålla makten.

+

Efter fälttåget mot Frankrike blir Stülpnagel 1940 ledare för den tysk-franska stilleståndskommissionen och arbetar aktivt i Petains anda för att ge fredsfördraget ett innehåll utifrån vilket det kan vaskas fram ett positivt samarbete mellan de båda länderna, socialt och ekonomiskt. Det misslyckades framför allt eftersom det visade sig omöjligt att mildra Hitlers frankofobi, hans Versaillekomplex och rasideologiska mål. När Italien kom med i kriget stod det klart att såväl Mussolini som Hitler förlorat all kontakt med politiska realiteter. Som tysk-preussisk soldat kunde Stülpnagel Tysklands militärhistoria, men flertalet officerskamrater tyckte att han var alltför kontemplativ. Stülpnagel var en Clausewitz-”elev” och stod därför främmande inför det militärstrategiska tänkandet hos A N Gneisenau och G L von Blücher. Lärdomarna från Clausewitz gjorde på ett tidigt stadium Stülpnagel till motståndare till Hitlers planer på ett fälttåg mot Moskva.

”Det finns onekligen situationer som kräver snabba moraliska ställningstaganden”, skriver Ernst Jünger. Sådant läge uppstod för de oppositionella officerarna under vintern 1941-1942. Stülpnagel hade med familj bosatt sig i Potsdam. Inte långt därifrån, i Lichterfelde, tjänstgjorde den av regimen hårt bevakade Ludwig Beck och vid arméstaben fanns åtskilliga preussare som var traditionalister, som Henning von Tresckow och Fabian von Schlabrendorff, vars lojalitet gällde Beck och ej Hitler. Man diskuterade hur landets fältmarskalkar kunde tänkas förhålla sig vid en statskupp och kom till slutsatsen att Fedor von Bock, som var ”enögd militarist”, inte kunde förväntas samarbeta medan däremot generalfältmarskalken Günther von Kluge ansågs pålitlig, vilket dock skulle visa sig vara en felbedömning.

Efter ankomsten till Paris fick Stülpnagels intellektuella sida övertaget. Dessutom tyngdes han av sorger och motgångar; de faustska dragen i karaktären framträder allt tydligare när han dras in i det alltmer irrationella och demoniska skeendet. Stülpnagel förvandlas till en Hamletfigur, en tragisk gestalt som inte förmår upprätthålla auktoriteten gentemot SS och SD; han får allt svårare fatta avgörande beslut. Å andra sidan kan han under två och ett halvt år ostört ägna sig åt att planera den beslutade statskuppen. Ernst Jünger som ingick i Stülpnagels stab skriver i dagboken om dessa ”komfortens kulisser”, där generalen i sitt högkvarter i Hotel Majestic under kvällar och nätter samlar kring sig författare, filosofer och vetenskapsmän.

Carl-Heinrich von Stülpnagel och Claus von Stauffenberg möttes i Bamberg den den 6 januari 1944. Båda var produkter av det preussiska officersideal som formats 1810. Som nationalister i Goethes och Humboldts anda hade de funnit sitt ideal i Ludwig Beck. Till skillnad från Erwin Rommel var de redan vid den här tidpunkten övertygade om att en statskupp innebar att Hitler måste dödas. Stülpnagel menade att Rommels och Kluges effektiva agerande under själva aktionen var avgörande för om kuppen skulle lyckas eller ej. Emellertid anfölls Rommel under en bilresa den 17 juli av engelskt jaktflyg och skadades allvarligt. I praktiken var han satt ur spel vid den planerade statskuppen.

Attentatet misslyckades i sin helhet men i Paris fullföljdes planerna och 1 200 SS- och SD-män arresterades. Stülpnagel kontaktade Kluge och dennes ställningstagande blev avgörande för den kommande utvecklingen. När besked kom från Berlin att Hitler överlevt Stauffenbergs attentat bröt Kluge sitt löfte om medverkan vid statskuppen.

Stülpnagel beordrades till Berlin. Med sin ordonnans och chaufför tog han omvägen via Maaskanalen, åtta kilometer nordväst om Verdun. Han gick ut i vattnet och sköt sig men räddades av de båda soldaterna, fördes till sjukhus, opererades – räddades till livet men blev totalt blind. Efter att ha placerats i koncentrationslägret Ravensbrück ställdes han inför specialdomstol i Berlin den 30 augusti 1944 och dömdes till döden. Han var den tjugoförste av 20-juli-männen som fördes till slaktkrokarna och galgen i Berlin-Plötzensee.

Under nätterna före den 20 juli 1944 skrev Stülpnagel några Gedanken där han frågar sig om ”också lidandet är meningsfullt”, en avgörande moralisk frågeställning för dessa revolterande officerare – terrorister enligt Hitlers vokabulär - som var övertygade om att vad de beslutat sig för att genomföra – att mörda tyrannen – även hade metafysisk betydelse.


Artikeln tidigare publicerad i bl a Barometern den 29 november 1989. Här redigerad.

Litteraturtips: Heinrich Bücheler Carl-Heinrich von Stülpnagel. Soldat – Philosoph – Verschwörer. Ullstein Verlag, Berlin 1989.


Collaget föreställer: 1) Studenten (1903) Stülpnagel (Faust) med systern Elisabeth (Gretchen) framför slottet Tann/Rhön; 2) Stülpnagel ca 1940; 3) Alfred Hrdlicka: Plötzenseer Totentanz 1969-1972.

Copyright©Bo I. Cavefors 1989, 2008.


26.1.08

PATRIARKALKAPITALISTISKT INDIVIDUALISTISK HANDELSVARA

''

'
'
VECKANS CITAT >>>


>>> "Existentiell frihet

är en patriarkalkapitalistiskt individualistisk handelsvara,

ut-övad av väldigt stora egon."

Aase Berg i Aftonbladet den 24 januari 2008 <<<
Citatet från en längre recension av antologin
Att göra av med sig själv.
Texter om författarsjälvmord,

Texten runt citatet >>> "'Ingen makt kan lita på den presumtive suicidanten', skriver Bo I. Cavefors, och Carl Abrahamsson anar i Mishimas harakiri 'ett skeende i vilket / Mishima / faktiskt bemästrar döden'. ///Självmordet som frihetshandling är den patriarkala outsiderns käpphäst. Det finns ingen frihet i bemärkelsen existentiellt eller socialt oberoende. All frihet utövas på bekostnad av någon annan. Existentiell frihet är en patriarkalkapitalistiskt individualistisk handelsvara, ut-övad av väldigt stora egon." <<<
'
+
'
'
Kommentar av Henrik Palm i Kulturella fåror <<<
'
'
+
'
'
Fotografiet av Peter Andersson & Lars Bosma är Copyrightskyddat©2007. Information gm Bo I. Cavefors.
¨

25.1.08

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET IDAG

'
Bo I. Cavefors
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET IDAG

Naturligtvis är nyhetstelegrammen om striderna i Afghanistan, Irak, Sudan, osv, tendensiösa. Den till offentliga medier hänvisade allmänheten vet föga om det verkliga händelseförloppet: vilka förhandlingar sker bakom ”lyckta dörrar”, vem eller vilka har den verkliga makten. Varför biter sig västvärlden så envist fast i Afghanistan, trots att man får stryk, århundrade efter århundrade?

All historieskrivning är tendensiös och ger bara en skärv av verkligheten. Inte ens när hemliga arkiv öppnats blir materialet komplett. Personliga relationer, ömsesidiga hänsynstaganden makthavare emellan, aldrig offentliggjorda eller i agendan nedtecknade ambitioner, hat och kärlek, är kanske den verklighet som mer än undertecknade överenskommelser, traktat och statshandlingar, är den sanna historien. Det gäller även Tysklands 1900-talshistoria.

Dessutom: all historieskrivning revideras, så även den historieskrivning där Tyskland ensamt anklagas som ansvarigt för 1900-talets båda världskrig. Den historiesyn som utgår ifrån att endast Tyskland var en aggressionsmakt i det storpolitiska spelet före 1914 missar poängen i att världen då fortfarande i stort sett styrdes av ett fåtal dynastier, i Kina, i Japan, i Ryssland, i det Ottomanska riket, i Österrike-Ungern, i Tyskland, i Storbritannien, i Spanien, i Belgien, i Nederländerna. Bland ”stormakterna” [med koloniala strävanden och strategier] var det egentligen endast Frankrike och USA som hade, relativt sett, folkvalda styrelseformer. De afrikanska imperierna, tex Ghana, var sedan länge sönderslagna, kulturerna förintade, traditionerna glömda, historien utraderad av just dessa europeiska och asiatiska stormakter [inkluderande historiker, politikideologer, religiösa samfund, det ”multinationella kapitalet”, med flera] som såg första världskriget som den sista och avgörande striden för vilken konstellation som skulle bli framtidens ”världsmakt”, det nya ”romarriket”.

Hur denna strid om ekonomisk och politisk makt, om religiös makt, om dynastiernas framtid, såg ut från tyskt håll, skildras föredömligt sakligt i en bok av Günter Mai, Das Ende des Kaiserreichs. Politik und Kriegführung im Ersten Weltkrieg (dtv, München 1989). Vad som saknas i boken är statistiskt material om världshandelns utveckling som visar att såväl det kejserliga som det hitleristiska Tyskland expanderade våldsamt åren före de båda världskrigen och utgjorde ett reellt hot mot den hårdföra amerikanska (USA) industrialiseringen och mot Storbritanniens makt över sjötransporterna. Med andra ord: hur reagerade Storbritannien och USA när man såg sin handelspolitiska särställning allvarligt hotad? Även i Asien hotades de handelspolitiska bastionerna: Japan hade efter rysk-japanska kriget målmedvetet expanderat politiskt och industriellt och ingen kunde missta sig på att Kina en dag skulle bli också en ekonomisk stormakt. Indien var en av Storbritannien medvetet destabiliserad kontinent sedan man slagit sönder den gamla regionala infrastrukturen för att skapa en nationell identitet, vilket naturligtvis misslyckades.

Men, framför allt, hur reagerade Storbritannien och USA på hotet från Tyskland? Svaret på den frågan är en av nycklarna för att rätt analysera bakgrunden till de båda världskrig där Tyskland varit den på kort sikt förlorande parten, men på längre sikt segraren. Trots katastroferna från 1890-talet till 1945 utvecklades Tyskland ekonomiskt och socialpolitiskt konstant. Trots åtta miljoner döda och tjugo miljoner invalidiserade under första världskriget har Tyskland, oavsett vilken politisk regim som styrt landet (inkluderande DDR), kontinuerligt byggt ut det högindustrialiserade samhällets sociala institutioner. Den tyska välfärdsstatens mål var desamma under kejsartiden, under Weimarrepubliken, under nazitiden och under de skiftande regeringarna efter 1945.

+

Mussolinis marsch mot Rom 1922 och Hitlers kuppförsök 1923 var aktioner avsedda bryta ett onormalt tillstånd av apati, av socialt och ekonomiskt virrvarr. 1914 inleddes det andra europeiska trettioåriga kriget, ett krig som slutade i totalt kaos för hela kontinenten, krigförande och icke-krigförande, men där Tyskland trots störst förluster lyckats hävda sig bäst gentemot USA och Sovjetunionen. Hur kommer det sig?

1914 och årtiondena dessförinnan var krigsentusiasmen enorm. I Berlin marscherade slottsvaktens musikkår förbi franska ambassaden och spelade Pariser Einzugsmarsch. Vid krigsutbrottet hyllade hundratusentals medborgare kejsaren medan endast ett fåtal deltog vid socialdemokraternas antikrigsdemonstrationer. För många innebar kriget att vardagens tristess avlöstes av engagemang och spänning. Vänsterförfattaren George Heym skrev den 6 juli 1910 i dagboken att det var lika tråkigt då som det förmodligen varit 1820: ”Det är alltid samma sak, långtråkigt, långtråkigt, långtråkigt. Bara det sker något snart som bryter denna fadda, trista vardag”. Åtskilliga intellektuella tyskar suckade i samma tonart. 1910 menade Oskar Kokoschka att Europa befann sig i ett patologiskt tillstånd. Futuristerna hävdade att ett krig gjorde världen frisk och värd att leva i. 1914 menade Hermann Hesse att kriget som just brutit ut ”rensar luften”, att det ”gör folket gott”, att det ”renar och förenar”. 1913 sökte sig tonåringen Ernst Jünger till franska Främlingslegionen. Futurister, Kokoschka, Heym, Henne och Jünger var inte ensamma om denna entusiasm för ett kommande krig. Entusiasmen grep också sanna pacifister som Ernst Toller och konstnärerna Otto Dix och Max Beckmann. Till krigsentusiasterna hörde Rainer Maria Rilke, Erwin Piscator, Kurt Tuscholsky och socialdemokratiska ungdomsförbundets ledare som i ett uttalande bekräftade att ”när om några dagar tyska folket kallas under fanorna, då är också vi fosterländska”. I den socialdemokratiska Karlsruhetidningen Volksfreunde skrev man: ”Vi protesterar när man hävdar at proletariatet inte har ett fosterland det kan förlora”. Clara Zetkin erkände att man under rådande omständigheter måste acceptera kriget och proletärförfattaren Heinrich Lersch skrev en dikt som slutar med den klämmiga parollen att ”Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen”. Råare uttrycktes stämningen i en soldatvisa: ”Russischer Kaviar, / Französischer Sekt, / Deutsche Liebe, / Ei, wie das schmeckt!! - - - Jeder Stoss: ein Franzos“.

Den som tog det lugnast under månaderna fram till krigsutbrottet var den fatalistiske kejsaren, Wilhelm II, som i sista sekunden försökte förhindra att Luxemburg ockuperades genom att ringa Helmuth von Moltke och föreslå att trupperna förflyttades till ostfronten.

När kejsaren, assisterad av rikskanslern Theobald Bethmann Hollweg kl.19.00 sände ett telegram till släktingen i London, kung George, med en klart uttalad önskan om förhandlingar istället för krig, men kl.23.00 inte fått svar, svingade kejsaren slängkappan över axlarna, satte kurs mot sovrummet och sände iväg en sista spydighet till Moltke om att denne därefter kunde ägna sig åt det han högst av allt önskade, att kriga.

+

Under protester mobiliserades tysk förvaltning och industri. Finansmän och industrialister försökte undvika att den beordrade krigsproduktionen skulle påverka den civila produktionen. Man menade att krigets kostnader skulle bäras av den civila produktionens outnyttjade resurser, överkapaciteten. Trots denna avoga inställning lyckades krigsmakten vid uppmarschen mellan den 6 och 16 augusti 1914 få fram 843 bataljoner, 236 skvadroner, 693 fältartilleribataljoner och 92 tunga batterier med totalt 3 120 000 man. Samt 800 000 hästar.

Anfallskriget förvandlades omgående till ”helvetet vid Verdun”. Frankrike förlorade raskt 117 000 och Tyskland 282 000 man. Frankrike ersatte omgående de dödade soldaterna med nya rekryter medan Tyskland inte kunde flytta om trupperna som befann sig vid ryska gränsen, trots att tsaren redan vid krigets inledningsskede förlorat 110 000 man. Till råga på allt elände gick italienarna till offensiv mot österrikarna i norra Italien samtidigt som ryssarna bröt igenom vid den galiziska fronten där kejsaren av Wien redan förlorat drygt 200 000 man.

Första världskriget blir lätt till ett bollande med siffror om antalet döda soldater. För krigets utveckling mot katastrof för de centraleuropeiska stormakterna är emellertid den handelspolitiska mobiliseringen och sjöblockaden av minst lika stor betydelse. Det tyska ubåtskriget var inte en ensidig tysk krigsåtgärd. Storbritannien blockerade tysk import och export genom att strunta i den sjörättsliga överenskommelsen mellan de båda länderna från 1907-1909. Det förde med sig att tyskarna ansåg att endast ett intensifierat ubåtskrig kunde bryta motståndarens attacker mot fri handelssjöfart på internationella vatten. Det tyska ubåtskriget var ett försök till motblockad.

Den inrikespolitiska situationen i Tyskland förvärrades snabbt och ledde till arbetsmarknadsåtgärder och sociallagstiftningar som planerats före 1914 men som svårligen kunnat genomföras så snabbt under fredstid. Trots handelsblockaden ökade produktionen av viktiga varor, brunkol till 115,3 procent (1918) av 1913 års produktion. Råvaruförsörjningen sjönk inte drastiskt förrän 1918. 1919 var produktionen endast 43,1 procent av siffran för 1913. Trots detta lyckades Tyskland mer än fördubbla produktionen inom metallindustrin under perioden 1913-1918 (234 procent); samtidigt sjönk bostadsbyggandet till ett minimum, 4 procent 1918 av 1913 års kapacitet.

Trots de enorma förlusterna på slagfälten var första världskriget i hög grad ett industri- och handelskrig. Produktionsapparater och transportkapaciteter testades. Skadeståndet som segraren förväntades inkassera var inte endast ett uttryck för motståndarens moraliska underlägsenhet utan ett i sig eftertraktat byte. Andra världskriget var i sak ett fortsättningskrig. Redan efter separatfreden i Brest-Litovsk den 11 november 1918 mellan Tyskland och den nya ryska bolsjekvikregimen började kampen om östeuropa, de baltiska staterna och om tillgång till ett flertal Östersjöhamnar. Det kriget pågår fortfarande. I detta läge kan det av en svensk utrikesminister vara snudd på landsförräderi att äga aktier i ryska industrier som sysslar med gas, olja och liknande.


Artikeln publicerad i bl.a. Sundsvalls Tidning (14.12.1989). Här uppdaterad.


Copyright©Bo I. Cavefors 1989, 2008.
´

18.1.08

PETER HANDKE


Bo I. Cavefors
”…och fåglarna i cedern ropade som ur åkerfåror”
Om Peter Handke

Böcker:
Peter Handke Die Wiederholung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1987
Peter Handke Die Abwesenheit. Ein Märchen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1987
Peter Handke Nachmittag eines Schriftstellers, Rezidens Verlag, Salzburg 1987
Herbert Gamber „Aber ich lebe nur von Zwischenräumen“. Ammann-Verlag, Zürich 1987
Peter Handke Upprepningen, Översättning av Margareta Holmqvist, Bonniers, Stockholm 1988
Peter Handke Das Spiel von Fragen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1989
Peter Handke Frånvaron, Översättning av Margareta Holmqvist, Bonniers, Stockholm 1989

Peter Handke står för ett av de mest säregna och mest inspirerande tyska författarskapen under efterkrigstiden. Möjligen är det så att just denna solitära position gjort honom omöjlig som Nobelpristagare. På ytan är Handkes prosa skön, ren och okomplicerad: under ytan finns bottenlösa djup. Handke rapporterar från sitt utanförskap, från främlingskapet i en värld som i rasande tempo slungas mot det svarta hålet. I Ernst Jüngersk mening är Handke en ”Waldgänger” som med näbbar och klor försvarar utanförskapets rätt till frihet.

Upprepningen handlar om författarens uppväxt i det österrikiska Kärnten, som gränsar till det före detta österrikiska men idag den fria staten Slovenien. Handke berättar om skoltiden, hemmet och föräldrarna, om den döde enögde brodern. Om de fem åren på internatskola skriver han att de ”är inte värda en berättelse. Det räcker med orden hemlängtan, förtryck, kyla, gemensamhetsfängelse”. Redan i skolan finns konflikten som tema och livsform: ”det gjorde mig ont, och det passade mig. Jag njöt till och med av att äntligen inte ha någon annan än mig själv”.

Intellektuellt men även fysiskt är Handke alltid i rörelse, alltid på väg mot något, inte mot någon. Han vandrar, åker tåg och buss. Han väntar ”vid hållplatser och på stationer”. Utanförskapets villkor är ”över huvud taget tillståndet att vara på väg”.

Aderton år gammal ger sig författaren ut på en resa till pappans hemland, Slovenien. Han är på jakt efter sin historia, sin identitet. Han letar också efter sin bror. Resans händelser relateras till minnen från barndomen och till ett par dagböcker brodern skrivit och som Handke nu läser för första gången. Brödernas liv vävs in i livets varp: Peter Handke fortsätter det impressionistiska flätverk han bygger vidare på i bok efter bok, decennium efter decennium. Det är Handkes försök fånga nuets förbiilande ögonblick av klarsyn.

Handke förtydligar sina komplicerade relationer till den tid han levt och lever i. Världen runt omkring honom rekapituleras. Sådant skrivsätt ställer vissa krav på läsarens associationsförmåga till historien och platserna. I Upprepningen är Handke dock tydligare än vanligt och överlämnar inte helt det kreativa bildtänkandet åt läsarens fantasi. Upprepningen är en roman där man inte alltför mycket behöver fördjupa sig i författarens komplicerade danssteg, tråkigt såtillvida att just de komplicerade turerna är en del av tjusningen med, hemligheten bakom Handkes trollerier med tid och rum. I Upprepningen finns dessutom en för honom ovanligt öppen sensualism i handlingen och i språket, som när han beskriver hembygdens landskap, bergen, slätten, fruktträdgården, då han berättar om äppelskörd – ”ett äpple lösgjorde sig från sin gren och rullade till de andra i säcken” – träden ”är intagna av svampar”.

Att alltid vara på väg, ”vandrandet i hjärtlandet”, tar slut en dag och då, säger Handke, kommer ”berättelsen att finnas där och upprepa vandrandet”. I sorgen finns glädje: ”den mellaneuropeiska grönskan; den var medfödd”.

I en annan vandringsbok, skådespelet Das Spiel vom Fragen, söker sig Handke fram mot en tydligare samtids- och samhällskritik än vad han vågat tidigare. Dramat är avindividualiserat, liturgiskt. Med frågan om att vara eller icke vara uppträder Handke i samtliga roller, som Siare, Glädjedödare, Skådespelerska, som Det Gamla Paret, som Percival och som den Infödde, den hemmavarande, den som stannade kvar, den i sig själv inneslutne. Det skulle vara intressant att med nakna skådespelare sätta upp detta drama. Ingen rekvisita, inga kläder. Orden ger individerna karaktär, språket är så utmejslat, så innehållsrikt. Kläder och rekvisita skulle minska ordens kraft. De nakna kropparna ger orden individualitet. Handke anknyter till Becketts ödesabsurdism, det är en grymhetens teater, man hör trumslagen från Kafka och Brecht. Das Spiel vom Fragen är Handkes svar på kritikernas klagan att han alltför lätt glider undan tidens sociala och politiska frågor. Men dramat är ingen snyftande socialrealistisk tragedi och trots det religiösa tonläget ingen danteistiskt gudomlig komedi om helvetet, även om Glädjedödaren påstår att han också är Förlossare. Nej, Handke placerar sina metafysiska rollgestaltare i fysisk verklighet, vilket för honom är detsamma som att ge liv åt språket. Esoteriskt, drömskt, undflyende, uppmanas människan återvända till sig själv, lyssna inåt, in mot hjärtat, lyssna till orden, till Ordet. I detta postmodernistiska djungelboksprojekt ÄR orden verkligheten. Ordet blir kött, kropp.

Vem är Peter Handke? Tydligt presenterar han sig själv i Nachmittag eines Schriftstellers. Handke berättar om en eftermiddag då solen går ned och aftonen tar vid. Hans självanalys är utomordentligt verkningsfull. Det totala utlämnandet ger distans. Språket är förföriskt enkelt, episoderna rapsodiska. I denna bok förnekar Handke handlingens evangelium. Här som i Das Spiel vom Fragen gör avsaknaden av yttre dramatik prosan kontemplativ. Handke tar en aftonpromenad genom Salzburg och möter människor, går över torg, går genom gränder, passerar byggnader innan han återvänder till skrivrummet, skrivbordet, till de vässade blyertspennorna och till skrivmaskinen. Den fysiskt påtagliga världen återspeglas genom Handkes egen värld, på skrivmaskinspappret. Det är på det vita arket han naglar fast verkligheten, studerar de mikroskopiska detaljerna. Han fångar livstrådarna med pincett. Ångest och rädsla tar gestalt: ”Det var i början av december och föremålens kanter lyste skarpa just när skymningen kom”.

+

Även i Frånvaron. En saga, återskapas vår tid i ORDEN, handlingen är, fysiskt sett, sekundär. I språkets slutna rum upprepas vad som skett, historien, det förgångna ges nya dimensioner, blir fattbart, begripligt. Skrivbordet är Handkes slagfält. Fiendernas hot kommer från den makt till tolkningsföreträde de lagt beslag på: de kan förinta språket, manipulera det och döda verbal och medial kommunikation.

Peter Handkes författarskap är ett flätverk av impressioner, tidigare texter fogas in i väven för att göra nuet levande. Handkes uppfattning av tiden han lever i förtydligas genom rekapitulationer. Sagan Frånvaron handlar om fyra människor som vandrar genom ett fantasilandskap. Den Gamle, Kvinnan, Soldaten och Spelaren är på väg mot nya identiteter. Under färden genom ett landskap fyllt av klippor, stäpp och oändliga sanddynor, öppnar de sig för varandra, samtalar genom tystnad, ”tigandet stärker samförståndet”. Även sedan Den Gamle lämnat de andra följer Kvinnan, Soldaten och Spelaren kompassriktningen mot målet bortom Intet. Tomrummet efter Den Gamle tvingar de överlevande att själva ta sig igenom det öde land som ”sedan årtusenden tjänat folken bara att tåga igenom och som krigsskådeplats, gång på gång förstört och alltmer ödelagt, utan eko hus de passerande diktarna”. Landskapet ser ut som ”om Gud stått där då han efter människornas fall uttalade förbannelsen över jorden”.

I Sagan är Den Gamle närvarande genom sin frånvaro, närvarande i de andra, i det överlevande, i föremål och människor. Den Gamle finns, som Gud, i alla ting. Gud i Den Gamle. Handke förenar Ordets värld med Tingens värld. Sagan blir poesi och poesi blir den verklighet som kan uttryckas genom språket. När Soldaten och Spelaren vandrar genom det främmande landet på jakt efter sig själva letar de, som Saint-Exupérys lille prins, i öknen efter den brunn vars vatten släcker den mest outhärdligt smärtsamma törst, längtan efter Gud.

I Das Spiel vom Fragen säger Glädjedödaren till människan; ”Se den Korsfäste som hänger bakom dina glada, moderna arbetare, gjuten i betong och med ansiktet sargat vid kraschen”. I Frånvaron återskapar de tre som vandrat vidare efter Den Gamles frånvaro i det närvarande, sina barndomsminnen, då ”Parken doftade av ängshö, och fåglarna i cedern ropade som ur åkerfåror”. I tystnaden fann de brunnen i det öde landet och drack sig otörstiga, de fick åter ”blick för avstånden”.

I Nachmittag eines Schriftstellers citerar Peter Handke von Goethes cynism om att allt som syns, kan tas på, som existerar, faktiskt finns, men att han själv är intet, ingenting, icke-existerande. Med det vill Handke ha sagt att författaren är viktig i världen, för att lyssna, för att anteckna, för ”att översätta”. I en utomordentligt intressant intervjubok byggd på fyra dagars samtal i april 1987 mellan Handke och Herbert Gamber, germanist i Zürich, handlar samtalet om litteratur och kunskap om livet. Gamber agerar, protesterar och argumenterar mot Handke som tagit på sig rollen som tvivlare inför den officiella rollen som en författare med anspråk på att vara lakonisk och lärare. Handke poängterar åter sitt utanförskap, främlingskapet, sin existensmarginella roll och att han är plågsamt medveten om priset de författare tvingas betala som lägger örat till marken, som räknar sitt eget och ditt hjärtas slag.


Detta är ett sammandrag, redigerat och uppdaterat av ett par artiklar publicerade i Vår Lösen, nr 5 och nr 9, 1989.
Copyright©Bo I. Cavefors, 1989, 2008.

16.1.08

ROSE AUSLÄNDEDR OM KÄRLEK TILL LIVET

'
'
Bo I. Cavefors
ROSE AUSLÄNDER OM KÄRLEK TILL LIVET

Bok: Rose Ausländer Jeder Tropfen Ein Tag. Gedichte aus dem Nachlass. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1990.

Det nationalsocialistiska Tyskland drev ett stort antal författare ut i exilens öken. Få lyckades som Thomas Mann och Bert Brecht återta ledande positioner efter återkomsten till något av de båda Tyskland, 1945 eller senare. Några förblev vingklippta fåglar, som Klaus Mann, några skrev, sällan med framgång, på det som under landsflykten blivit deras nya vardagsspråk.

Exilförfattarnas stora problem under nazitiden var att de befann sig i Nya Zeeland, USA, Sverige och Frankrike medan presumtiva läsare travade runt hemma i den hitlertyska grottekvarnen. ”Det var dåliga tider för lyrik”, som Brecht sa.

Levnadsödena bland exilförfattarna blev lika skiftande som antalet exilförfattare. Hur det gick för Brecht, familjen Mann, bröderna Alexander och Peter Weiss och Nelly Sachs, vet vi. Andra gick rakt in i glömskan, som Albert Ehrenstein. Han återvände 1949 till Västtyskland, från USA, och kontaktade sina gamla vänner inom förlagsvärlden, men ingen ville längre kännas vid vad han skrivit och vad han skrev, vem han var. Ehrenstein återvände till USA och dog på ett fattighus i New York.

Å andra sidan lyckades pratglada kameleonter bli inflytelserika kulturbyråkrater i det gamla hemlandet. Johannes Becker avancerade till kulturminister i DDR.

En av de exilförfattare som länge var bortglömd, men som mot slutet av sitt liv något rehabiliterades, var Rose Ausländer, död den 3 januari 1988, då sedan länge sängliggande på Nelly-Sachs-hemmet för gamla judinnor, i Düsseldorf.

Ausländer föddes 1901 i Czernowitz, Bukovina, utvandrade till USA, blev banktjänsteman i New York och återvände 1931 för att besöka sin sjuka mor. Stannade kvar efter moderns död och blev en av de 600 000 judarna i Czernowitz getto; blev en av de femtusen som överlevde dödsåren 1941-1944. År 1946 återvänder Ausländer till USA efter att ha stannat upp ett år i Bukarest; efter pensioneringen 1964 återvänder hon till Europa. Från 1978 till sin död är Rose Ausländer bunden till sjukrummet och sängen: ”När föds / den sjunde / dagen // Vilopunkt / Frid”.

Genom fönstret ser Ausländer ut över Nordpark. I hennes dikter återkommer solen, moln och blommor, röda, blå och gula. Rose Ausländer isolerar sig, får sällan besök men brevväxlar med vänner spridda över jordens fem kontinenter. Och: hon skriver dikter.

I sju volymer publicerade S. Fischer Verlag vid 1990-talets början Rose Ausländers hela produktion. Efter hennes död fann man en rödspräcklig väska med drygt 400 dikter, varav 203 opublicerade. ”Att publiceras”, hade Ausländer med blåpenna skrivit på väsklocket. Den sjunde volymen av de samlade verken innehåller dels ett totalregister över Ausländers hela produktion samt dessa aldrig tidigare publicerade dikter, Jeder Tropfen Ein Tag.

Att skriva blev för Rose Ausländer under hennes sista år ett decennium av koncentration kring temat liv och död: ”Det är sörjt för / att kyrkor tempel moskéer / växer upp i himlen // Himlen förvånas / över så mycken kärlek / av sten”.

Den hemlösa Rose Ausländer söker skydd i poesin, genom ett pansar av ord belysta av den oåtkomliga utanförvärldens purpur: ”Du ligger i ljus // SOL säger du / och rör med fingerspetsen / hennes kind vid fönstret”.

I Czernowitz hade Ausländer mött Paul Celan. Båda boende i ord: ”Vi dödsdömda judar hade stort behov av tröst”, skrev Ausländer senare. ”Medan vi väntade på döden, gömde sig många av oss i ordens drömmar”. Ausländer, Celan och några andra judar träffades träffades under gettoåren för att läsa dikter; fyrtio år senare vaknar minnet: ”En gång / älskade jag dig // Du kom till mig / ur graven / och ropade på mig”.

Trots allt var Rose Ausländer alltid beredd leva vidare. I sitt liv förvandlade hon drömmarnas och diktens ord till realitet; pessimism och vanmakt drevs med ordens hjälp på flykt. Trots mörka motiv och svarta minnen lever i Rose Ausländers dikter hennes heta men avsvalnade kärlek till livet, till det levande, till Celan. Men det går inte att glömma förlorade år; ”stöveln / som trampade på regnbågen”. Men ingen lyckades förvandla Czernowitz’ gettojudar till ”eldrosor eldfjärilar eldvingar”. Någon gång under 1980-talet ljuder genom sjukrummet i Düsseldorf ”Eine kleine Nachtmusik Nacht Musik tanzen Sterne Freude”.


Artikeln tidigare publicerad i LO-tidningen, 1990:16. Här uppdaterad.Copyright©Bo I. Cavefors, 1990, 2008.15.1.08

MEINHOF, THEWELEIT OCH RÄTTEN ATT KORRIGERA SIG SJÄLV

'
'
Bo I. Cavefors
MEINHOF, THEWELEIT OCH RÄTTEN ATT KORRIGERA SIG SJÄLV

I en helsidesrecension i LO-tidningen, numro 19:1990, skrev jag synnerligen positivt om Klaus Theweleits då nyss utgivna första del av den utannonserade fyrabandsutgåvan av Buch der Könige, alltså Orpheus (und) Eurydike (Verlag Stroemfeld/Roter Stern, 1990). Theweleit inleder boken med att citera Jimi Hendrix Up from the Skies: ”I just want to talk to you / I wanna do you no harm / I just wanna know / about your different lives…” och en författare som börjar sin bok så ödmjukt förledde mig tro på Theweleits goda vilja. Jag tyckte således att Theweleit skrivit en ”revolutionärt kulturkritisk kriminalroman”, en ”fallstudie och [ett]minnesmärke” över författare som Gottfried Benn, Ezra Pound, Bert Brecht, Dante, Knut Hamsun och Franz Kafka, och fortsatte: ”Med 68-årsgenerationens blå ögon och med giljotinens hjälp avrättar Theweleit ett antal författare vilka för karriärens skull klivit över Eurydikes lik”.

Hyllningen till Theweleit formulerades bland annat så här: ”Theweleits språngbräda är grekisk mytologi, sagan om Orfeus och den älskade Eurydike som dödas av ormens bett, det gudomliga kreaturets kompensationshandling för ofoget att ha lurat Eva bita i det sura äpplet. Orfeus väcks från sten till trubadur och med lyrans hjälp lyckas han få underjordens gud spetsa öronen och under tonernas inflytande ge Orfeus tillstånd återföra Eurydike från Hades till livet under förutsättning att han inte ser på henne. Ett hårt öde för voyeuren Orfeus. Naturligtvis tittar han på sin sköna kvinna och detta ej som av en händelse, omedvetet, utan, menar Theweleit, av den djävulska och välplanerade avsikten att döda henne för att besjunga henne. Endast genom dikten kan Orfeus lägre henne”. Skälet för Brecht, Pound, Kafka, Benn och andra berömdheter att tillägna sig hustrur och älskarinnor var, enligt Theweleit, egoistiskt, dvs att skaffa sig råämne till diktningen. De här författarna var, enligt Theweleit, manschauvinistiska praktexemplar, riktiga djur med mycket och krulligt hår på bringan, deras diktning egentligen inget annat än vrål från ociviliserade apor.

Det där var ju en originell infallsvinkel, tyckte jag 1990. Visserligen spetsade Theweleit till argumentationen ganska rejält, men dock, överdrifterna kunde ha det goda med sig att man började analysera dessa författarskap utifrån andra vinklingar än de traditionella.

Men så publicerades volym 2 och volym 3 och volym 4 i Theweleits stort upplagda verk och det blev besvärande uppenbart hur fel jag tolkat signalerna i den första volymen. Theweleit hade våldfört sig på Hendrix text, använt den som falskt alibi för att invagga mig och förmodligen tusentals andra läsare i förhoppningen att sociologen Theweleit bara ”wanna know about” de tilltalades ”different lives”. Så förhöll det sig tyvärr inte. Theweleit ville inte lära känna, ville inte veta, ville inte förstå: Theweleit var ute för att döda.

I Svarta Fanor (1996:14) rehabiliterade jag mig själv när förlaget Symposion på svenska gav ut (en förkortad version) av Mansfantasier I & II och talade då rent allmänt om Theleweits mansfantasier som ”osmält förment vetenskaplig litteratur, skönlitteratur som borde stanna kvar i byrålådan, kvasipsykologiskt och idiot-psykoanalytiskt flumfäkteri”. Dessutom publicerades alltsammans på svenska femton år för sent. Minst. Vid originalutgivningen 1977 fanns det fortfarande en viss relevans för Theweleits argumentation, om den ställdes i relation till den tidens politiska rörelser, men 1996… Psykoanalytikern, historikern och sociologen och författaren Theweleits böcker om mansfantasier borde rimligen istället titulerats som manlighetsfantasier. Ytligt sett är Theweleits infallsvinklar otadliga. Emellertid är det manliga respektive det kvinnliga könets relationer och brist på relationer och brist på kärleksförhållanden ett för Theweleit outtömligt ämne ur alla aspekter utom den naturligaste, kärlek i sexualiteten som kåthet och som skön konst. Men Theweleit är en ensidig och enögd och enkönad amorin som möjligen kan acceptera androgynitet om den fokuseras på janusprofilens kvinnliga halva. Var det denna vulgärfeminism Theweleit förde till torgs som gjorde att Mansfantasier blev feminiserande kvinnors och mäns kultbok? Vad återstår för kvinnor när män ägnar sig åt att älska män? När rumpa visar sig vara skönare än vagina. Dessutom är Theweleits exempel så hårresande och inskränkta så att även den mest skygge och blygsamme bög, även om han råkar vara soldat eller officer och, till råga på allt, vistats på internatskola under tonåren, bör kunna räta på ryggen och hävda sitt egenvärde som bög. Soldater, officerare och internatskolor är något Theweleit inte tycker om, ja hatar, verkligen hatar. Och trots många kringelkrokar och utflykter i historiens otaliga periferier och utefter psykologins och psykoanalysens tassemarker, är det mäns homosexualitet Theweleit är intresserad av, det är lika uppenbart som att smygbögar lätt avslöjas i heteronormativa sällskap.

Alltså, Theweleit startar vid tiden för första världskrigets utbrott och koncentrerar argumentation kring de tyska så kallade ”frikårer” vilka var aktiva fram till Hitlers makttillträde 1933. I Theweleits överpsykologiserade världsordning, med kvinnans vagina som centralt objekt, hävdar han, på fullt allvar, att tyska män med manlighetsfantasier, i Tyskland efter 1918, ser vaginan som ”ett bristens organ”, medan ”manslemmen” är ett ”överflödets” organ, alltså att homosexualitet i grund och botten är resultatet av, alternativt leder till, kvinnoförakt, det vill säga, för att använda nittonhundrasjuttiotalets favoritterminologi, att mannen/bögen är ”fascist”. Fegt nog lägger Theweleit in brasklappar här och var, som: ”Jag ämnar alltså till att börja med inte stötta mina fördomar”. Den taktiken går kanske hem i grundskolans sexualundervisning, men knappast inför vuxna bokläsare. Dock ger taktiken Theweleit möjligheter att kontinuerligt bygga under sina FAKTISKA fördomar, ej endast när han likställer bögeri med fascism och därmed blottlägger sin homofobi. Visserligen gav homofobi pluspoäng i åtskilliga av nittonhundrasjuttiotalets vänsterrörelser, men 1996? Hur är det 2008?

Theweleits homofobi blir glasklar när han utan att ta avstånd citerar vad Wilhelm Reich skriver i Funktion des Orgasmus, nämligen att bögar uppfattar ”kvinnan som klosett”, att bögar var ”de mest brutala gåpåarna” under första världskrigets strider. I dålig nittonhundrasjuttiotalsanda skriver Theweleit om de ”kapitalistisk-patriarkaliska” samhällen vilka han definierar som ”kompensations-institutioner för en latent allmän homosexualitet”. Theweleit för vidare myten om att bögeri är vanligare i icke-socialistiska länder än i socialistiska länder, att bögar är ständigt förekommande älsklingsfigurer i icke-proletära kretsar, medan heterosexualitetens familjelycka råder i proletära miljöer. Bögeriet är enligt Theweleit ett borgerligt otyg, intimt förknippat med krig, våld ”vit terror”, kvinnoförtryck och anala samlag män emellan. Det enda som har verklighetsanknytning I Theweleits alla dryga påståenden är att bögar hellre knullar män än kvinnor. Kort sagt: Theweleits slutsats är att bögen är fascist.

Theweleits psykologiserande kring begreppet ”massan” och männens eget ”förkroppsligande”, är totalt oläsbart. Komiken ligger nära när författaren talar om ”revolutionens massor” och om att när revolutionsmassornas ”fördämningar” brustit, då jävlar är det soldatmannens ”egna fördämningar”, dennes ”kroppsgräns” som bryter samman innan den ”egna inre massan” flyter ut i ”den yttre – den yttre blir den utbrutna egna inre”. Vad Theweleit menar? Jo, att bögeri soldater emellan leder till förakt för andra människor och att detta förakt är fascistiskt.

Margaret Mischerlich (född 1917) hävdar (bl.a. i boken Über die mühsal der Emanzipation, S.Fischer Verlag 1990) att kvinnan varken är frids- eller fredsfurstinna. Alltför lätt accepteras, av såväl kvinnor som män, okritiska värderingar där ett fridfullt kvinnligt väsen spelas ut mot manlig våldsamhet. Sådan människosyn är naiv och farlig, menar Mischerlich och tar som exempel kvinnorollen i det nationalsocialistiska Tyskland där Auschwitz blev det manliga idealet i en självterapi där medborgarna uppmanades ”rena” det ”heliga Tyskland”: blut-und-boden-mystik. Ett uppseendeväckande stort antal läkare var engagerade i denna ”Heilungsprozess”.

Av naturen är kvinnor, naturligtvis, inte mer fridfulla än män. Därför är det inte perverst och borde inte vara uppseendeväckande när kvinnor engagerar sig i revolutionära rörelser. Mången patriarkalt reflekterande kvinna och man upprördes när de upptäckte att inom RAF fanns det ingen könsdiskriminering: lika många kvinnor som män. Men kvinnorna anklagades oftare än männen för omänsklighet och överdrivet våld, kanske därför att kvinnliga terrorister faller ur ramen för ett konventionellt och förutsägbart kvinnligt förhållningssätt när de med samma medel som män försöker lösa samhällsproblem med vapnens hjälp.

RAF-medlemmarna bemöttes ofta med hat och avståndstaganden, ej minst inom diverse vänsterrörelser. När RAF tog på sig rollen som konfliktlösare möttes medlemmarna av såväl den borgerliga allmänhetens som ”vänsterns” hysteri samtidigt som de rättsliga instanserna skyddade sig själva och sin roll i det alltmer destabiliserade samhället, bakom rigorösa strafflagar. Samtidigt: i den dolda agendan fanns det äntligen en grupp människor som utmanade samhällsstrukturen och där den vanlige medborgaren kunde känna sig som ”offer”: många fann en väg ut ur det decennielånga traumat att vara medskyldiga till nationalsocialismens illdåd och misslyckanden. Såväl den som av folkopinionen tilldelats rollen som förövare som den som verkligen var förövare förvandlades till offer, kunde förvandla sig själv till offer när RAF härjade som värst. Det är lätt att dra paralleller till Sofokles Kung Oidipus och Beckets I väntan på Godot: ibland är det den mördade och inte mördaren som är den sanne brottslingen. Våldsverkare och offer är i sitt agerande beroende av varandra. Theweleit skriver om Dante och Beatrice, om Knut Hamsun och hans hustru, om Kafka och Felice Bauer, om Ezra Pound och Hilda Doolittle och citerar i det sammanhanget Chuch Berrys diktrader om ”All the cats wanna dance with / Sweet Little Sixteen…”. Hilda var sexton år då Ezra brände sig in i henne som ”eld i halm”. Under hela livet återkommer Pound och Doolittle till detta första möte. HD hamnar på Dr. Brunners klinik vid Zürichsee, en tillflyktsort för excentriker, ett jordiskt paradis, medan EP:s förlovningsring vandrar vidare till nya inspiratöser och devota dörrtrasmattor, som hustrun Dorothy. Vad Theweleit missar i sitt feministdevota manshat/böghat är att visa att verkligheten är differentierad, att det finns fler än två kön: inom RAF, hos Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin och rörelsens andra kvinnor hade Theweleit, om han sökt, funnit goda åskådningsexempel.


Copyright©Bo I. Cavefors 2008
'
'

12.1.08

PER SVENSSON / BO I. CAVEFORS : TRANSMUTATION

'
'

' KOMMANDE BOK!
'

Bo I. Cavefors / Per Svensson
Transmutation
en transcendental elektronisk dialog –

Teckningar av Per Svensson


Firework Edition
'
'
'

9.1.08

PÄR THÖRN : RECEPTIONEN AV BO CAVEFORS BOKFÖRLAGS UTGÅVOR ULRIKE MEINHOFS FÖRBJUDNA TÄNKESÄTT SAMT RAF:TEXTER

'
'
'
'
Pär Thörn

RECEPTIONEN AV BO CAVEFORS BOKFÖRLAGS UTGÅVOR
ULRIKE MEINHOFS FÖRBJUDNA TÄNKESÄTT SAMT RAF: TEXTER


Förlags- och Bokmarknadskunskap 1-40 / Lunds Universitet, 2008-01-07

INLEDNING

Hösten 1976 ger Bo Cavefors bokförlag i Lund ut boken Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt. I november året därpå ger samma förlag ut en volym med RAF:s politiska texter som gavs det självklara namnet RAF:texter. Ulrike Meinhof är troligen upphovsman till ett flertal av dessa (i många fall) osignerade texter.

Vid tiden för utgivningen är det ledande skiktet i RAF:s första generation döda. En andra generation är dock alltjämt aktiv. Bland annat med ockupationen av Västtysklands ambassad i Stockholm 1975 som ledde till dödsskjutningar av två medlemmar ur gisslan och två dödade terrorister (som avled av en bomb som troligen detonerades av misstag av terroristerna själva) och kidnappningen av Hanns-Martin Schleyer 1) 1977.

I denna text vill jag undersöka vilket mottagande dessa texter fick i den svenska pressen. Genom att undersöka mottagandet av kontroversiella böcker har man en ypperlig möjlighet att försöka dra slutsatser om var yttrandefrihetens informella gränser går, eftersom receptionen utan tvekan bestämmer huruvida böcker verkligen “kommer ut” eller inte, i bemärkelsen blir diskuterade, köps in av bibliotek och betraktas som seriösa objekt på bokmarknaden. Jag har ställt mig frågor som:
+ Är mottagandet stereotypt eller mångfacetterat?
+ Är man intresserad av biografi eller politiskt innehåll?
+ Vilken sorts läsningar gör man av materialet?
+ Tar man terroristers texter på allvar?
+ Anser man att terroristerna är rationella politiska aktörer?
+ Skriver man överhuvudtaget om deras böcker?

På så vis kan denna text åtminstone på ett potentiellt plan sägas behandla något mycket större än det material som jag undersöker, eftersom receptionen i sig bär på en möjlighet att diagnostisera det svenska kulturklimatets grad av öppenhet under 1976 och 1977.

FORSKNINGSÖVERSIKT OM BO CAVEFORS BOKFÖRLAG

Något mer omfattande akademiskt arbete kring Cavefors förlag finns inte. I arkivet 2)SoL Centrum hittar man endast en C-uppsats i bokhistoria ”Bo Cavefors Bokförlag – dess verksamhet och utgivning” av Karin Kronström 3). Några längre artiklar har däremot publicerats de senaste åren. Den mest historiskt översiktliga artikeln är ”Tecken i skyn” 4), av Leif Eriksson. Långa ingående intervjuer finns i bland annat tidskriften Kulturkritik, ”Kallt krig och tysk höst” (som specifikt behandlar RAF-utgivningen) 5), av Henrik Palm, i tidningen Kulturen, ”Man måste våga göra det man känner för, så länge man orkar…” 6) av Carl Abrahamsson, på tidskriften Subalterns webbplats ”Cave! Cave! Cave!” 7) av Adam Persson samt i Dagens Nyheter, ”Med Slas, Böll och Meinhof i stallet” 8), av Viggo Cavling.

BAKGRUNDSTECKNING
Bo Cavefors Bokförlag

Bo Cavefors bokförlag startar 1959. Tjugo år senare går det i konkurs. Under de här åren publiceras en rad böcker inom flera skilda fält. I historieskrivningen ligger ofta en emfas på de kontroversiella böcker som förlaget gav ut, så också i denna uppsats, men det är centralt att hålla i minnet att Cavefors Förlag var en stor och allmänutgivande aktör på den svenska bokmarknaden och inte alls något ”undergroundförlag”. Bland de åttahundra volymer som utkom under den drygt tjugoåriga existensen finns översatt lyrik av Ezra Pound, beatpoeten Gary Snyder, introduktioner av den afrikanska nobelpristagaren Wole Soyinka, dadaisten Hans Arp samt politiska böcker av Karl Marx, Walter Benjamin, Louis Althusser och Mao Tse-tung.

Vid sidan av dessa vänsterförfattare gav förlaget ut den svenske fascisten Per Engdahls memoarer, samt den radikalkonservativa Ernst Jüngers dagboksanteckningar. Men även en del svenska författare publicerades på förlaget: Stig Claesson, Sture Dahlström, Lars Forsell samt Erik Fylkeson och Bruno K. Öijer. Men även böcker av kultur- och konsthistoriskt intresse gavs ut, bland annat Mats B:s svenska introduktion av konceptkonst, För en idébaserad konst, samt Man Rays och Salvador Dalis själbiografier. Mer konstnärligt vågade till formatet var Berndt Pettersons I Påsen (som var en samling bilder och texter som låg i en påse som man kunde organisera i vilken ordning som man själv ville) samt Rolf Börjlinds Nya tider, Nya Änglar (som förpackades i ett vadderat kuvert tillsammans med en kassett). Medialt fanns det under sjuttiotalet och finns alltjämt en bild av Cavefors förlag som ett vänsterpolitiskt orienterat förlag, men denna bild är som här har visats direkt felaktig och mycket ensidig. Snarare bör man betrakta Bo Cavefors Bokförlag som ett allmänutgivande förlag som inte vek undan för att ge ut kontroversiella, avancerade eller konstnärligt experimentella titlar.

http://bocaveforsbokforlag.blogspot.com/ finns en fullständig förteckning över det som Bo Cavefors bokförlag gav ut.

Ulrike Meinhof
Ulrike Meinhof föddes 1934. Hon var en västtysk journalist och debattör. Inledningsvis är Meinhof verksam inom den tyska freds- och antikärnvapenrörelsen, men rör sig med tiden mot en alltmer militant kommunistisk övertygelse. I huvudsak var Meinhof verksam som journalist på tidningen konkret som var en vänsterradikal tidskrift. Till en början finansierades tidskriften av DDR, men efter att artiklarna började blandas med pornografi blev den en försäljningssuccé och banden kunde klippas med Östtyskland. Tidskriftens redaktör var Klaus Rainer Röhl som var gift med Ulrike Meinhof mellan 1961 och -68. I samband med skilsmässan från Röhl flyttar hon till Berlin där hon träffar Gudrun Ensslin och Andreas Baader. 1970 i och med fritagningen av Baader är hon med och grundar Röda Arméfraktionen (se nedan). Meinhof är sannolikt upphovsman till ett flertal av RAF:s texter och att betrakta som gruppens främsta ideolog. 1976 dör hon i fängelset i Stammheim genom hängning. Huruvida det var självmord eller mord har det spekulerats i.

Röda Arméfraktionen 9)
RAF var en tysk vänsterpolitisk stadsgerilla som var verksam från 1970 till 1998. Ideologiskt kan man placera in RAF i en maoistisk-leninistisk tradition. Dess medlemmar såg sig som ett revolutionärt avantgarde, en förtrupp som genom våldsdåd skulle försöka frambringa en repression som i sig skulle leda till en revolutionär situation där massorna skulle vakna och ta över makten. I RAF:s ideologi finns också influenser från Che Guevaras och framförallt Carlos Marighellas teorier och praktiker.

Större delen av RAF:s medlemmar kom från den tyska studentvänstern. Denna rörelse radikaliserades i samband med den repression den upplevde då Benno Ohnesorg blev skjuten av polisen vid en demonstration mot Shahen av Irans stadsbesök i Berlin (1967) och mordförsöket på Rudi Dutschke 10) (1968). Ytterligare anledningar till att den tyska vänstern radikaliserades var yrkesförbudet för kommunister, förbudet mot det gamla kommunistpartiet samt det etablerade samhällets vägran att göra upp med de nazistiska förbrytelserna. På ett flertal högt uppsatta positioner fanns nazistiska krigsförbrytare trots rättegångarna i Frankfurt och Nürnberg.

Den första generationen av RAF bildas i samband med att Ulrike Meinhof och Gudrun Ensslin fritar Andreas Baader från häktet. Till ledarna av den första generationen av RAF brukar man räkna dessa tre samt Holger Meins och Jan-Carl Raspe (kring dessa finns dock ett flertal medlemmar och sympatisanter). Efter fritagningen av Baader åker medlemmarna på ett av PLO organiserat träningsläger i Jordanien.

Påfallande många av RAF:s dåd är bankrån som är nödvändiga för att bekosta den underjordiska verksamheten. Men attentat genomförs också mot amerikanska/NATO-militärbaser, Springer-pressens lokaler och polisstationer. Attentaten mot NATO-baserna kan ses som ett uttryck för en strävan att flytta kriget från tredje (specifikt Vietnam) till första världen.

1972 grips Baader, Ensslin, Raspe, Meinhof och Meins. En lång utdragen rättegång tar vid.
1974 svälter Meins ihjäl sig i häktet i Wittlich.
1976 dör Meinhof och 1977 dör de övriga. Det spekuleras fortfarande i huruvida det är att betrakta som självmord eller om mord.

Efter det att medlemmarna av den första generationen grips 1972 tar en andra och en tredje generation vid. Hur pass stor kontakt det egentligen finns mellan de olika generationerna är mycket osäkert. Det har hävdats att de senare generationerna fick order från ledarna i fängelset via försvarsadvokaterna.

RAF:s sista stora attentat är sprängningen av ett fängelse i Darmstadt 1993. 1998 publiceras en officiell kommuniké där man meddelar att stadsgerillan har upplösts. Kring RAF kan man finna liknande organisationer som Socialistisches Patienten Kollektiv och Andra Juni-rörelsen. Några vattentäta skott mellan organisationerna förefaller det inte ha varit. Medlemmar i Socialistisches Patienten Kollektiv skall exempelvis tidvis ha signerat vissa av sina kommunikéer med RAF.

BÖCKERNA
Ulrike Meinhofs Förbjudna tänkesätt

Denna bok kom ut i november 1976. Den är hundratjugotre sidor tjock och limbunden. En ganska ordinär pocketbok. Omslaget är formgivet av den svenska konstnären Sture Johannesson, som har försökt ge det hela ett ”häftigt” utseende. Bokens titel är snedställd och går från nederdelen av omslaget upp till överdelen. På baksidan finner man en bild från Sture Johannessons utställning om Ulrike Meinhof på Kulturhuset i Stockholm 11) samt ett citat, ”om folk trängs kring schavotten så är det inte bara för att se den dödsdömde plågas eller för att hetsa upp bödeln till ytterligare raseri - det är också för att höra en som ingenting har att förlora förbanna lagarna, domarna och makthavarna.”, ur Övervakning och straff av Michel Focault. Inuti boken finner man arton, oftast mycket korta artiklar. För det mesta hämtade från konkret. Men även två av RAF:s manifest finns med. Vid sidan av Meinhofs egna texter så kan man läsa ett i sammanhanget långt (nästan en femtedel av boken), tjugofyra sidor, förord av översättaren Carl Göran Ekerwald.

RAF: Texter
Denna bok kom ut augusti 1977. Det är en femhundratjugo sidor tjock pocketbok. Omslaget pryds av RAF:s logotyp, en röd genomskinlig femuddig stjärna som täcks av en stiliserad kulsprutepistol och texten ”RAF”. Efter kolofonen inleds boken med bilder av de nu döda författarna och författarinnorna till texterna: Andreas Baader, Jan Carl Raspe, Gudrun Ensslin, Holger Meins samt Ulrike Meinhof. På sidan tretton börjar bokens textmässiga innehåll. De flesta texterna är kollektivt skrivna men ett antal brev som är eller åtminstone påstås vara individuellt författade återfinns också. Innehållet i boken är mycket blandat: där finns teoretiska texter som behandlar leninistisk teori, världsrevolutionen och stadsgerillan som koncept. Andra texter kritiserar förhållandena på Stammheimfängelset, beskriver fångarnas situation och liknande, medan en text som Holger Meins sista brev snarare är att betrakta som ett aktivistiskt testamente vars funktion är att entusiasmera och uppvigla senare generationer. Något som uppenbarligen hade effekt. Två av texterna är tidigare publicerade intervjuer i den tyska veckotidningen der Spiegel. Längst bak i boken finns förklarande noter rörande begrepp och personer. Den stora skillnaden mellan RAF: Texter och Ulrike Meinhofs Förbjudna tänkesätt är att inga redaktionella ändringar har gjorts av materialet. De forna, numera döda medlemmarna av stadsgerillan styrde helt utformningen, kommentarerna, urvalet och liknande, vilket har gjort att boken exempelvis genomgående är satt med gemener i inledningen av meningar och inte versaler.

BO CAVEFORS BOKFÖRLAGS REDAKTIONELLA ARBETE OCH BO CAVEFORS RESONEMANG RÖRANDE UTGIVNINGEN

I en intervju i tidskriften Kulturkritik säger Bo Cavefors apropå utgivningen av Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt: ”Rättigheterna till Ulrike Meinhofs texter köpte jag på vanligt förlagsmanér av den tyske utgivaren. Alltså ingen koppling personligen till Meinhof eller någon annan. Skälet var naturligtvis dels rent förlagsegoistiskt: Meinhof var, minst sagt, aktuell. Det hon skrev var bra och tangerade mycket i min tidigare utgivning alltifrån Sju algeriska studenters vittnesmål om tortyren i Frankrike, som tillhörde de första böcker jag gav ut 1959, fram till den mer akademiska marxismlitteraturen. Alltså: att ge ut Meinhofs texter var ett självklart förläggarinitiativ.”12)

Den redaktionella processen kring arbetet med boken förefaller ha varit mycket godtycklig. På frågan ”Varför valde ni att ha ett förord till Meinhofboken?” skriver Bo Cavefors via e-post: ”Tja, man har ju ofta förord till böcker... ingen särskild orsak…”13) Lika slumpmässig förefaller valet av Sture Johannesson som omslagsmakare ha varit: ”Ja, denne Sture Johannesson... Hans utställning på Kulturhuset sammanföll ju med Meinhofutgivningen och NATURLIGTVIS dök han upp och ville göra omslaget... Och varför inte... Jag hade tidigare givit ut hans SKO-bok 14) (1975, Meinhof kom 1976, se: http://bocaveforsbokforlag.blogspot.com/2006/05/j-m.html ), Sture dök upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang, och han var tydligt fascinerad av ämnet, men svårt att veta av vilka skäl... Han gjorde bra affischer och gjorde ett utmärkt omslag till Meinhofboken, tycker jag.” 15)

Apropå specifik marknadsföring av Meinhofs Förbjudna tänkesätt skriver Cavefors: ”Meinhof marknadsförde sig själv... om man säger så.” 16), men lade i ett senare e-brev till: ”de här böckerna fick den grundläggande MASSIVA marknadsföring som jag gav ALLA böcker, dvs 60-70 recensionsexemplar till tidningar, tidskrifter, radio, tv, samt ungefär lika många gratisexemplar till politiker, journalister, författare, och andra som kunde tänkas vara intresserade av den enskilda boken och på ett eller annat sätt puffa för den. SAMT lika många LÄSEXEMPLAR till BOKHANDELSMEDHJÄLPARE (ej till bokhandlarna...) eftersom det är BOKHANDELSMEDHJÄLPARNA som säljer böcker OM böckerna finns i bokhandeln (vilket de ju inte gör nuförtiden...).” 17) för att komplettera bilden av den relativt stora marknadsföringsapparat som fanns kring böckerna.

Den redaktionella processen kring RAF: Texter är tydligare. Författarna är ansvariga för allt. Via kurirer har manuskriptet levererats till förlaget och förlagets enda funktion förutom den marknadsmässiga är att översätta manuskriptet och därefter sätta det. I Kulturkritik säger Bo Cavefors: ”Christof Wackernagel, då knappt tjugo år och någon sorts kurir skulle leverera [manuset]. Han kom till Dragör, där blev det stopp. Polisen tog honom när han skulle stiga på färjan till Limhamn, för vidare färd till Lund. Efter något dygn i arrest släpptes han, med manuskript i behåll, tog färjan och levererade manuskriptet. Sedan var det bara att redigera och trycka på GOTAB i Malmö. Carl-Göran Ekerwaldh, som tidigare hade översatt Meinhof, översatte också dessa texter till den svenska utgåvan. Det står inte i boken, men så är det.” 18)

På frågorna: ”Varför valde du att ge ut RAF-boken utan förord?” och ”Varför inkluderade du bilderna på RAF:s första generation i inledningen?” skriver Cavefors: ”Inget förord till rafboken, dels därför att författarna inte ville ha ngt förord och dels därför att den typen av bok inte skall ha ngt förord…” 19) respektive ”Önskemål från författarna.” 20) När jag den andra januari skickar en ytterligare fråga rörande avsaknaden av förord: ”Varför skall inte den typen av bok ha något förord?” svarar Cavefors: ”...sådan bok skall, tycker jag, inte ha ngt förord eftersom det avsiktligt eller oavsiktligt leder läsaren i viss riktning... materialet skall publiceras/exponeras naket om du så vill, utan kommentarer, utan vägledning, osv.” 21)

RECEPTIONEN AV BÖCKERNA
Pressmaterialet

Jag har hämtat recensionerna ur pärmarna som finns i SoL Centrums Caveforssamling. Där finns artiklar inklistrade i pärmar. Det är alltså de pärmar med pressklipp som Bo Cavefors Bokförlag hade som en del av sitt arkiv. Med tanke på att förlaget prenumererade på en presstjänst från AB Pressutklipp bör detta material vara tämligen heltäckande. Jag har även dubbelkollat recensionerna mot Artikelsök för att minimera risken för att missa någon artikel. Jag tar det dock inte för osannolikt att det kan finnas någon eller några recensioner som antingen publicerades i alltför perifera tidskrifter för att AB Pressutklipp skulle uppmärksamma det eller att man helt enkelt på förlaget missade att klistra in några recensioner. Trots det bör man betrakta materialet som tillräckligt heltäckande för att man skall kunna dra slutsatser kring den allmänna tendensen i receptionen.

Receptionen av Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt.
På SoL Centrum finns recensioner eller artiklar från Sundsvalls Dagblad, Kvällsposten, Nerikes Allehanda, Bokrevy (BTJ), Värmlands Folkblad, Lundagård, Studentbladet, Östersundsposten, Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Jyllands-Posten samt Aftonbladet. Påfallande många av texterna i dagspressen liknar varandra och uppvisar inga eller mycket få unika inslag. Ett utmärkande drag är att texterna i många fall enbart redovisar Ulrike Meinhofs biografi och i mycket liten eller närmast obefintlig grad kommenterar de politiska artiklarna som boken egentligen består av. I huvudsak kan man dela in texterna i tre olika kategorier: Den psykologiserande/offerläsningen, den informerande läsningen och avvikelserna. Den psykologiserande läsningen är utan tvekan dominerande. Tendensen i denna läsning är att man inte uppfattar Ulrike Meinhof som en rationell aktör, utan snarare som ett offer. Man frånkänner Meinhofs handlande en politisk och ideologisk konsekvens utan hänvisar till hennes personlighet.

Vidare är det faktum att man påfallande ofta omtalar hennes liv i termer av en tragedi, enligt mig, signifikativt för en tolkning där man anser att hon på något vis skulle vara ett offer för mystiska yttre omständigheter. Självklart finns det ett flertal yttre omständigheter som leder till RAF. Men att för den sakens skull enbart betrakta de yttre omständigheterna som nödvändiga och inte avläsa RAF som ideologiskt medvetna aktörer är för mig mycket märkligt. Låt mig exemplifiera med några citat på vad jag menar med psykologiserande läsningar:
+ ”hon var dömd att förr eller senare duka under.” 22)
+ ”[Efter 1968] trappas hennes hat upp, för att slutligen anta direkt patologisk karaktär.” 23)
+ ”en klassisk tragedieskaebne.” 24)
+ ”ett offer för den intellektuella drömmen” 25)
+ ”Revolutionsflickan Ulrike Meinhof ville ta hämnd på borgarflickan Ulrike Meinhof.” 26)

Givetvis finns det variationer inom den psykologiserande läsningen, men benägenheten att uppfatta Meinhof som irrationell är mycket stark. Bitvis kan man finna tendenser till politiska resonemang, som i Kenneth Jonsgårdens recension i Arbetarbladet. Hans analys reducerar dock idéerna och dessa idéers implikationer fullständigt genom att skriva: ”Ulrike Meinhof blev ett offer för sin egen samhällsanalys.” respektive ”I stället för att arbeta för detta [ett socialistiskt samhälle] bland de breda massorna valde hon att sluta sig till ett terroravantgarde utan kontakt med den verklighet de var en del av.” Genom denna brist på att se Meinhofs handlande som en konsekvens av hennes samhällsanalys och i stället för att uppfatta henne som en aktör utan som ett offer gör Jonsgården åter Meinhof irrationell. Snarare ligger det väl i sakens natur att betrakta Meinhofs agerande som genomtänkt. Hon var en leninistisk-maoistisk revolutionär som inte trodde på den parlamentariska demokratin och ingick därför i ett kommunistiskt avantgarde som genom våldsdåd försökte skapa en revolutionär situation.

Att revolutionära kommunister är beredda på att utmana våldsmonopolet är enligt min mening något självklart. Om man läser RAF:s egna texter finner man också ständiga påminnelser om att de var beredda på att ta konsekvenserna av sitt agerande, även om konsekvenserna uppenbarligen var döden. I Holger Meins sista brev skriver han bland annat: ”Antingen svin eller människa/Antingen överlevnad till varje pris/eller kamp in i döden/Antingen problem eller lösning/Däremellan finns intet” 27). Det måste rimligen finnas en möjlighet att kritisera RAF ideologiskt utan att fråntjäna dem deras politiska konsekvens. Som läsare får man en känsla av att Jonsgården kritiserar RAF för att de inte är demokratiskt förankrade kommunister som försöker väcka massorna ur deras konsumismiska slummer. En position som RAF aldrig har påstått att de har haft.

En liknande tolkning finns i Agneta Pleijels text ”Ulrike Meinhofs förbjudna tankar” i Aftonbladet 13/11 1976. Inledningsvis konstaterar hon: ”Meinhof var verkligen en journalist av rang. (…) Det är, helt enkelt, lysande samhällskritik” 28). Men så fort Pleijell börjar skriva om tiden efter det att Meinhof gick under jorden och blev en terrorist är det inte längre en politisk fråga, utan ”någonstans är det på ett personligt plan helt konsekvent” 29) och ”de privata förklaringarna ligger närmare till hands än de politiska” 30). Hur Pleijel etablerar denna åtskillnad mellan privat/personligt och politiskt är intressant, men frågan är vad hon bygger den på. Är inte alla förklaringar såväl som handlingar i någon ening såväl privata som politiska? Speciellt måste man uppfatta uppdelningen som ytterligt problematisk utifrån ett marxistiskt perspektiv där de privata förklaringarna alltid är påverkade av såväl bas som överbyggnad. En ideologisk kritik av RAF:s handlingar finns dock latent i texten, i denna mycket korta passage: ”var Berlins ’stadsgerilla’ annat än en skrattspegel av den verkliga revolutionära förhoppning som Latinamerika genomlevde?” 31). Dessvärre utvecklas inte detta resonemang. Den informerande läsningen är egentligen inte någon läsning utan bara ett enkelt konstaterande i en bokspalt eller en notis att boken har kommit ut. Sådana inslag finns i Bokrevy 1/77, Sundsvalls Dagblad 26/11 1976 och Nerikes Allehanda 18/12 1976. På sätt och vis är dessa egentligen inte en del av receptionen (i bemärkelsen recensioner), men jag har trots detta valt att inkludera dem, just för att de pekar på att boken blev en del av ett offentligt samtal och inte som i fallet med RAF: Texter vilken i stort sett tegs ihjäl.

Att kategorisera vissa läsningar som avvikelser är möjligen något överdrivet eftersom de i många fall liknar andra recensioner, men i sammanhanget så framstår de som om inte starkt lysande så åtminstone som undantag. Signaturen Sven W i Lundagård 1977:3 ligger mycket nära den informerande läsningen i sin mycket korta recension. Men det faktum att han konstaterar värdet av att göra en ickebiografisk läsning gör denna recension unik: ”Det har skrivits så mycket för och emot henne [Meinhof], och det har diskuterats hur pass delaktig hon var i den berömda ligans bedrifter, men jag tycker att hennes texter är värda att läsa utan något sådant ställningstagande.” 32).

Även en text i Kvällsposten ligger mycket nära en informerande läsning. A-K Stjärneklints betonar dock hela tiden det politiska hos Meinhof vilket trots sin självklarhet blir något originellt: ”Ulrike Meinhof var politiker rakt igenom men hennes revolutionära patos fick inte något gensvar i de breda lagren.” 33) och inte minst betecknandet av den militanta delen av verksamheten som ”stelnad, hård våldspolitik” 34).

Receptionen av RAF: Texter
I arkivet på SoL Centrum finns endast en artikel rörande RAF: Texter, en intervju med Bo Cavefors i studenttidningen Linsen 9/1977. I denna intervju kommenteras också bristen på mottagande av förläggaren: ”Jag är förvånad över att svenska politiska kommentatorer inte har tagit tillfället i akt och bildat sig en uppfattning om vad RAF står för.” 35) Via Artikelsök hittade jag ytterligare en text, ”Terrorismens orsak, texter”, ur Sundsvalls Tidning av Curt Bladh. Detta är en av de få recensionerna som försöker ta det skrivna på allvar och sätta in detta i ett politiskt och då samtidshistoriskt sammanhang (i huvudsak berör hans resonemang det förment demokratiska Västtyskland där nazister fortfarande satt på makten och där den tyska vänstern ständigt var undantryckt med bland annat yrkesförbud) och inte reducera det till psykologi eller förmodat ”personliga” orsaker. Bladh skriver: ”den västtyska regeringen - den nuvarande och än mer den tidigare - har ett stort ansvar. Nu får man blodigt och dramatiskt betala - betala priset för sin halvgångna demokrati.” 36) Men är samtidigt mycket kritisk till RAF, han skriver: ”RAF blir (…) inte mycket mer än en politisk rörelse som urartade.” 37) Visserligen kan man uppfatta ”urartade” som en nedsättande beteckning, men till skillnad från Jonsgården och Pleijell med flera så klär inte Bladh sin kritik i psykologiserande eller offertermer. Det är i detta den avgörande skillnaden består. Vidare är Bladhs intresse för gruppens texter och inte terroristernas biografi något som slår en. Han skriver: ”Det är naturligt att de i sådana sammanhang [bok-/textsammanhang] försöker framställa sin aktivitet i så fördelaktig - d v s politiskt medveten dager som möjligt. Det finns också återsken av sådana ställningstaganden i dessa texter, men jämför man dem med de aktioner gruppen satt igång blir texterna sällsynt tomma, innehållslösa eller rent lögnaktiga.” 38) Rörande värdet av bokens utgivning konstaterar Bladh avslutningsvis: ”det [är] värdefullt att ha de avgörande texterna till hands, också om utgivningen av dem till en början kan förefalla lite betänksam, eller på sina håll rent av uppfattas som ett försök att göra affär av våldshandlingar. Det är det dock inte.” 39)

Trots Bladhs bitvis intressanta resonemang så är det mest häpnadsväckande när man står inför denna ringa reception att ingen annan recensent har ansett att ”det är värdefullt att ha de avgörande texterna till hands”. 40) Denna receptoriska tystnad diskuteras nedan.

NÅGRA SLUTSATSER RÖRANDE MOTTAGANDET AV BÖCKERNA

I fallet med Meinhofs förbjudna tänkesätt har uppenbarligen Carl-Göran Ekerwalds förord varit avgörande för läsningarna och mycket sannolikt också för mängden recensioner. I Ekerwalds mycket biografiskt orienterade förord finner man ett flertal av de tankegångar som recensenterna sedan har uttryckt. Låt mig exemplifiera med några citat:
+ ”Revolutionären Ulrike Meinhof ville ta hämnd på borgarflickan Ulrike Meinhof.” 41)
+ ”En tragedi i klassisk mening.” 42)
+ ”Hennes steg över i kriminalitet kan ses som en uppgörelse med den överklassmiljö som hon levat i under Hamburgåren.” 43)
+ ”Det är en privat uppgörelse med politiska konsekvenser.” 44)

Vad beror då denna tämligen onyanserade och mekaniska reception på? Troligen är det ett flertal faktorer som spelar in. Å ena sidan den bristande viljan till förståelse i en ideologisk mening. Genom att avfärda våldsverkarna som irrationella alternativt offer behöver man inte fundera över deras bevekelsegrunder och kritik av vårt samhälle. Man behöver så att säga inte ens släppa in deras idéer i diskursen, utan kan helt lämna dem utanför. Istället för att kritisera texterna, att bedöma de politiska artiklarnas eventuella relevans, fundera kring vilka implikationer som finns så konstruerar recensenterna biografiska artiklar om Meinhof istället för recensioner i vanlig mening. Denna brist på förståelse och vilja att göra biografiska läsningar är givetvis baserad på det ideologiska tryck man är under på en tidning. Men jag tror inte att man skall förringa det faktum att de flesta av skribenterna är frilansande och är i behov av en hastighet i sin textproduktion. Att då lägga ner den tid det faktiskt tar att läsa igenom en bok, reflektera över bokens innehåll och formulera dessa reflexioner på ett åtminstone hyfsat tryckbart vis kan uppfattas som irrationellt ur ett praktiskt, personligt men framförallt privatekonomiskt perspektiv.

Carl-Göran Ekerwalds förord fyller på så vis ett flertal funktioner. Det ger boken en dignitet eftersom Ekerwald är en etablerad person inom det kulturella fältet. (1977 har han enligt Libris 45) givit ut femton titlar (varav två översättningar)). Det gör materialet mer lättillgängligt och på så vis enklare att hantera för journalister. Men samtidigt för detta förord också med sig att mottagande blir psykologiserande, mekaniskt och i många fall ytterligt ointressant. I min epostintervju med Bo Cavefors tangerar han själv denna tankegång apropå det i mitt tycke väl psykologiserande förordet: ”Skall man nu vara aningen machiavellisk så kan man (jag) ju hävda att Ekerwalds psykologiserande förord gjorde att boken slog igenom politiskt på bredare front än om man haft ett förord som talat action…” 46)

Det slående rörande receptionen av RAF: Texter är givetvis det i det närmaste obefintliga mottagandet, men vilka anledningar kan finnas till den receptoriska tystnaden?

De ”vanliga” anledningarna till att böcker inte omskrivs på kultursidorna är i många fall inte speciellt kontroversiella utan snarare självklara eftersom ett urval trots allt måste göras. Böckerna anses kanske sakna en grundläggande kvalitet, vissa böcker tappas helt enkelt bort, förlagen satsar inte tillräckligt hårt på marknadsföring, förlaget är för okänt och liknande. Slumpen spelar också givetvis en viss roll i detta.

I det här fallet rör det sig inte om något sådan. Som jag har beskrivit i bakgrundsteckningen är Bo Cavefors Bokförlag vid tiden för utgivningen av RAF: Texter ett mycket etablerat förlag, de arbetar enligt uppgift från förläggaren mycket hårt med marknadsföring. Vidare måste man betrakta boken som en intressant partsinlaga från ett antal politiska aktörer som givetvis har ett nyhetsvärde. Att tidningarna inte skulle skriva om boken utifrån moraliska skäl eftersom utgivningen med Bladhs ord skulle ”gör affär av våldshandlingar” 47) förefaller mycket osannolikt. Visserligen kan det finnas ett moraliskt problem i det faktum att ersättningen för försäljningen till de numera döda författarna skulle gå till Internationales Komitee zur Verteidigung politischer Gefangener in Westeuropa – Sektion BRD vilket var RAF:s stödfond. Men detta kan inte i sig vara ett tillräckligt starkt själ för att inte skriva om boken. För min del är det självklart att man skall avläsa tystnaden som en politisk markering. Genom att utestänga boken fullständigt från det offentliga samtalet behöver journalister, politiker och andra medborgare överhuvudtaget inte tänka igenom texternas politiska grund, argumentation och implikation. RAF har själva kommenterat detta sitt förhållande med den borgerliga, parlamentariska staten med ett Mao Tse Tung-citat som de använder i RAF-manifestet från 1971. Om fienden angriper oss energiskt och målar ut oss i mörkaste färger och t.o.m. menar att det inte finns något gott hos oss, så är det ännu bättre. Ty det bevisar att vi inte bara lyckats dra en skiljelinje mellan oss och fienden utan också att vårt arbete haft framgång. 48)

Ur ett redaktionellt/förlagsarbetsperspektiv är det givetvis avsaknaden av ett förord och de terrorklassade medborgarnas möjligheter att själva helt styra sitt material som är den springande punkten och den avgörande anledningen till att RAF: Texter mottogs med en så gott som genomgående tystnad. I fallet med RAF: Texter fanns det inga möjligheter att hänvisa till ett förord där materialet redan hade bearbetats via ett utifrån den rådande diskursen accepterat filter.


KÄLLOR
Otryckta källor:

http://www.baader-meinhof.com/
http://www.kulturkritik.se/pdf/kk_vol1_nr3.pdf
http://www.tidningenkulturen.se/content/view/210/97/
http://www.hstrom.nu/subaltern/2006/01/bo-cavefors-och-erotiken.html
E-post från Bo Cavefors 27/11 -07
E-post från Bo Cavefors 2/1 -08

Böcker:
Sture Johannesson S.K.O. : en vetenskaplig dokumentation med fotnoter, Bo Cavefors
Bokförlag, Staffanstorp 1975
Björn Kumm, Terrorismens Historia, Historiska Media, Lund 2005
Ulrike Meinhof, Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt, Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976
Röda Arméfraktionen, RAF: Texter, Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1977

Tidningar:
Aftonbladet 13/11, 1976
Arbetarbladet 7/5 1977
Bokrevy 1/77
Dagens Nyheter 28/12 2002
Hufvudstadsbladet 1/5, 1977
Jyllandsposten 21/8 1977
Kvällsposten 19/11 1976
Linsen 9/1977
Lundagård 1977:3
Nerikes Allehanda 18/12 1976
Studentbladet 4/5 1978
Sundsvalls Dagblad 26/11 1976
Sundsvalls tidning 19/10, 1977

Noter:
1) Schleyer var fd SS-officer och vid tiden för kidnappingen ordförande för tyska arbetsgivareföreningen.
2) I Caveforsrummet på SoL Centrum i Lund finns samtliga böcker som Bo Cavefors Bokförlag gav ut samt
pressklipp, reklamblad, en del korrespondens mellan förlaget och dess författare och liknande material.
3) Lunds Universitet, Höstterminen 1998
4) http://www.rooke.se/rooketime34.shtml
8) Dagens Nyheter 28/12 2002
9) Det mest omfattande arbetet kring RAF:s första generation på svenska är boken Baader-Meinhof : sju år som förändrade Förbundsrepubliken av Stefan Aust. För denna översiktliga text har jag använt Terrorismens historia av Björn Kumm samt webbplatsen http://www.baader-meinhof.com/
10) Dutschke kan betraktas som en av de ledande inom den tyska studentvänstern. Bland annat medlem i APO (Außerparlamentarische Opposition) (utomparlamentarisk opposition). Mordförsöket på Dutschke genomfördes av den tyska högerextremisten Josef Bachmann.
11) Pressklipp rörande utställningen finner man även i Bo Cavefors Bokförlags pärmar på Sol Centrum. Där kan man även finna ett collage/flygblad som sidoställer en bild av Silvia Sommerlath med en bild av Ulrike Meinhof. På baksidan av flygbladet finns reklam för den då kommande boken, Ulrike Meinhofs Förbjudna tänkesätt, på Bo Cavefors Bokförlag.
12) http://www.kulturkritik.se/pdf/kk_vol1_nr3.pdf,
s 33
13) E-post 27/11 2007
14) Sture Johannesson, S.K.O. : en vetenskaplig dokumentation med fotnoter, Staffanstorp, Cavefors 1975
15) E-post 27/11 2007
16) Ibid.
17) Ibid.
18) http://www.kulturkritik.se/pdf/kk_vol1_nr3.pdf
, s 34.
19) E-post 27/11 2007
20) Ibid
21) E-post 2/1 -08
22) Hufvudstadsbladet 1/5, 1977
23) Ibid.
24) Jyllands-Posten 21/8 1977
25) Arbetarbladet 7/5 1977
26) Studentbladet 4/5 1978
27) RAF: Texter, s14, Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1977.
28) Aftonbladet 13/11, 1976
29) Ibid.
30) Ibid.
31) Ibid.
32) Lundagård 1977:3
33) Kvällsposten 19/11 1976
34) Ibid.
35) Linsen 9/1977
36) Sundsvalls tidning 19/10, 1977
37) Ibid.
38) Ibid.
39) Ibid.
40) Ibid.
41) Ulrike Meinhof, Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt s16, Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976.
42) Ibid. s7
43) Ibid. s 15
44) Ibid. s 17
45) http://libris.kb.se/
46) E-post 27/11 -07
47) Sundsvalls tidning 19/10 1977
48) Ulrike Meinhof, Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt s109, Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976.

+

Läs även:
http://caveforspositionnr3nyasvartafanor.blogspot.com/2007/10/sbye.html / Pål Espen Søbye : Bo Cavefors – den Røde Arme Fraksjons forlegger.

Litteratur i ämnet utgiven av Bo Cavefors skilda förlag:
raf : texter (Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1977)
texte : raf (Verlag Bo Cavefors, Zürich 1977)
texte : raf (med omslagstexten: Per A. Rosenberg Kärlek med förhinder) (Verlag Bo Cavefors, Zürich 1977)
Ulrike Meinhof : Ulrike Meinhofs förbjudna tänkesätt (Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976)
Klaus Croissant : Erklärung auf dem Prozess in Stammheim (Verlag Bo Cavefors / Cavefors Dokument, Zürich 1978)
Jørgen Pauli Jensen : De forfulgtes psykologi. Om psykologisk tortur og Ulrike Meinhof i statens varetægt (Verlag Bo Cavefors / Cavefors Dokument, Zürich 1978)


Illustration: Holger Meins arresteras i Frankfurt am Main den 1 juni 1972.

Copyright©Pär Thörn, 2008
'
'